Myrsky Energia

Luon­non­voi­mien asialla

Suurin voima löytyy luon­nosta

Myrsky Energia on suoma­lainen ener­giayhtiö, joka tekee päämää­rä­tie­toi­sesti töitä kestä­vämmän tule­vai­suuden eteen. Olemme luon­non­voi­mien asialla tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keissa ympäri Suomea. Myrsky haastaa joka päivä itsensä ja totutut mallit löytääk­seen energia-alaa uudis­tavia ratkai­suja. Tule mukaan luomaan tule­vai­suutta.

Hank­keemme

Myrskyn tehtävä on tuottaa koti­maista uusiu­tuvaa ener­giaa, joka vahvistaa paikal­lista elin­voimaa, parantaa Suomen omava­rai­suutta sekä tukee vihreää siir­tymää ja hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teiden saavut­ta­mista.

Työn alla on tällä hetkellä 5 000 megawattia maatuu­li­voimaa ja 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa ympäri Suomea.

Maano­mis­ta­jalle

Myrsky toimii hanke­paik­ka­kun­nilla paikal­li­sena asian­tun­ti­jana ja yhteis­työ­kump­pa­nina hank­keen koko elin­kaaren ajan. Jos sinua askar­rut­tavat kysy­mykset ener­gia­hank­keista tai haluat tulla mukaan tuuli- ja aurin­koe­ner­gian tuotan­toon, takaamme sinulle tarvit­se­masi tiedot.

Lue lisää ja tule mukaan

Uusimmat uutiset

tule töihin

Me Myrs­kyllä teemme päämää­rä­tie­toi­sesti töitä paremman tule­vai­suuden eteen. Jokainen myrs­ky­läinen on oma persoo­nansa ja alansa ammat­ti­lainen – laaja osaa­minen ja kokemus ovat Myrskyn menes­tyksen salai­suus. Siksi haluamme sinutkin meille hommiin: etsi sinua kiin­nos­tava tehtävä avoinna olevista työpai­kois­tamme tai lähetä avoin hakemus.

Avoimet paikat

Lue lisää ja hae