Myrsky Energia Oy:n rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­loste

1. Yleiset tiedot

1.1. Rekis­te­rin­pi­täjä

Tässä tieto­suo­ja­se­los­teessa kuva­taan yleis­ta­solla ne tarkoi­tukset ja keinot, joilla Myrsky Energia Oy (Y-tunnus: 3145261-6) ja sen tytä­ryh­tiöt (jäljem­pänä ’Rekis­te­rin­pi­täjä’ tai ’Myrsky’) kerää, käyttää ja suojaa henki­lö­tie­to­jasi, sekä mitkä ovat oikeu­tesi rekis­te­röi­tynä. Myrsky on sitou­tunut kunnioit­ta­maan yksi­tyi­syyt­täsi ja käsit­telee tieto­jasi EU:n tieto­suoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) ja muun sovel­let­tavan tieto­suo­ja­lain­sää­dännön mukai­sesti.

Käyt­täes­säsi sovel­tuvan tieto­suo­ja­lain­sää­dännön mukaisia oikeuk­siasi, yhteys­hen­ki­lösi on kaikissa tilan­teissa Myrsky Energia Oy.

Yhteys­tiedot

Rekis­terin nimi:
Myrskyn sidos­ryh­mä­re­kis­teri (jäljem­pänä ’Rekis­teri’)

Osoite:
Salo­mon­katu 17 A 15
00100 Helsinki
Suomi

Sähkö­pos­tio­soite:
heidi.laikari@myrsky.fi

2. Oikeus­pe­ruste ja henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitus

Tämän Rekis­terin oikeus­pe­rus­teena henki­lö­tie­tojen käsit­te­lylle on EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen mukainen:

1) rekis­te­röidyn suos­tumus;
2) sopimus, jossa rekis­te­röity on osapuo­lena ja/tai;
3) Oikeu­tettu etu.

Henki­lö­tie­tojen käyt­tö­tar­koitus (’Käyt­tö­tar­koitus’) on:

1) laadit­tavan sopi­muksen täytän­töön­pano;
2) rekis­te­röidyn pyyn­nöstä sopi­muksen teke­mistä edel­tä­vien toimen­pi­teiden toteut­ta­minen;
3) rekry­toin­ti­tar­koi­tukset ja/tai;
4) yhtey­den­pito Myrskyn sidos­ryh­miin.

Rekis­te­röi­tyjen tietoja ei käytetä auto­ma­ti­soi­tuun päätök­sen­te­koon tai profi­loin­tiin.

3. Rekis­terin tieto­si­sältö ja säily­ty­saika

Rekis­te­rin­pi­täjän sidos­ryhmät muodos­tuvat luon­nol­li­sista henki­löistä ja oikeus­hen­ki­löistä.

Oikeus­hen­ki­löiden osalta Rekis­te­riin tallen­net­tavia tietoja ovat yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteys­hen­kilön nimi, yhteys­tiedot (puhe­lin­nu­mero, sähkö­pos­tio­soite, yrityksen osoite) sekä asia­kas­suh­teen yllä­pitoa varten tarpeel­liset tiedot Rekis­te­rin­pi­täjän ja oikeus­hen­kilön väli­sestä kirjeen­vaih­dosta. Oikeus­hen­kilön kanssa yhteis­työn aloit­ta­minen ja jatka­minen edel­lyttää tyypil­li­sesti myös oikeus­hen­ki­lössä työs­ken­te­le­vien ja sitä edus­ta­vien luon­nol­listen henki­löiden henki­lö­tie­tojen käsit­telyä.

Luon­nol­listen henki­löiden osalta Rekis­te­riin tallen­net­tavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteys­tiedot, henki­lö­tunnus ja pank­ki­tiedot, sekä asia­kas­suh­teen seurat­ta­vuutta ja yllä­pitoa varten tarpeel­liset tiedot Rekis­te­rin­pi­täjän ja luon­nol­lisen henkilön väli­sestä kirjeen­vaih­dosta.

Säily­tämme henki­lö­tie­toja vain niiden käsit­te­ly­tar­koi­tusta varten tarpeel­lisen ajan. Pääsään­töi­sesti tiedot säily­te­tään yhteis­työn ajan ja viisi (5) vuotta yhteis­työn päät­ty­misen jälkeen.

4. Sään­nön­mu­kaiset tieto­läh­teet

Rekis­te­riin tallen­net­tavat tiedot saadaan sidos­ryh­miltä mm. www-lomak­keilla lähe­te­tyistä vies­teistä, sähkö­pos­titse, puhe­li­mitse, sosi­aa­lisen median palve­lujen kautta, sopi­muk­sista, sidos­ryh­mä­ta­paa­mi­sista ja muista tilan­teista, joissa sidos­ryh­mään kuuluva luovuttaa tieto­jaan Rekis­te­rin­pi­tä­jälle tämän tieto­suo­ja­se­los­teen kohdassa 2 kuvattua Käyt­tö­tar­koi­tusta varten.

Yritysten ja muiden julkisten ja yksi­tyisten orga­ni­saa­tioiden yhteys­hen­ki­löiden tietoja voidaan kerätä myös julki­sista lähteistä kuten verk­ko­si­vuilta, hake­mis­to­pal­ve­luista ja muilta yrityk­siltä.

5. HENKI­LÖ­TIE­TOJEN KÄSIT­TE­LIJÄT

Henki­lö­tie­tojen käsit­te­lijät toimivat Rekis­te­rin­pi­täjän alai­suu­dessa ja sen ohjeiden, sekä voimassa olevan lain­sää­dännön mukai­sesti.

Rekis­te­röidyn henkilön tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Käyt­tö­tar­koi­tusta varten Rekis­te­rin­pi­täjän:

1) Konser­niyh­tiöille;
2) Konser­niyh­tiöiden osao­mis­ta­jille;
3) Palve­lun­tar­joa­jille ja/tai;
4) Viran­omai­sille.

6. TIETOJEN SÄÄN­NÖN­MU­KAISET LUOVU­TUKSET JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKO­PUO­LELLE

Rekis­terin tietoja ei luovu­teta sään­nön­mu­kai­sesti muille tahoille eikä tietoja siir­retä EU:n tai ETA:n ulko­puo­lelle ilman rekis­te­röi­tyjen nimen­omaista suos­tu­musta.

7. REKIS­TERIN SUOJAUKSEN PERI­AAT­TEET

Rekis­terin käsit­te­lyssä nouda­te­taan huolel­li­suutta ja tieto­jär­jes­tel­mien avulla käsi­tel­tävät tiedot suoja­taan asian­mu­kai­sesti kulloinkin voimassa olevan tieto­suo­ja­lain­sää­dännön edel­lyt­tämän tason mukai­sesti.

Säilyt­täes­sään rekis­te­ri­tie­toja Internet-palve­li­milla, Rekis­te­rin­pi­täjä huolehtii lait­teiston fyysi­sestä ja digi­taa­li­sesta tieto­tur­vasta huoleh­di­taan asiaan­kuu­lu­vasti. Rekis­te­rin­pi­täjä huolehtii siitä, että tallen­net­tuja tietoja sekä palve­li­mien käyt­tö­oi­keuksia ja muita henki­lö­tie­tojen turval­li­suuden kannalta kriit­tisiä tietoja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­sesti ja vain niiden työn­te­ki­jöiden ja henki­lö­tie­tojen käsit­te­li­jöiden toimesta, joiden työn­ku­vaan se kuuluu ja on tarpeen tämän tieto­suo­ja­se­los­teen kohdassa 2 kuvattua Käyt­tö­tar­koi­tusta varten.

8. REKIS­TE­RÖIDYN OIKEUDET

Jokai­sella rekis­te­röi­dyllä  on tieto­suo­ja­lain­sää­dännön mukaiset oikeudet Rekis­te­riin tallen­net­tujen tieto­jensa osalta. Näitä ovat muun muassa oikeus tarkistaa Rekis­te­riin tallen­netut tietonsa, vaatia virheel­lisen tiedon korjaa­mista tai puut­teel­lisen tiedon täyden­tä­mistä, oikeus tietojen siir­ret­tä­vyy­teen tietyissä olosuh­teissa, oikeus suos­tu­muksen peru­mi­seen sekä henki­lö­tie­tojen käsit­telyn vastus­ta­mi­seen tilan­teessa, jossa käsit­te­ly­tar­koitus perustuu oikeu­tet­tuun etuun. Rekis­te­rissä olevalla on myös oikeus pyytää häntä koske­vien henki­lö­tie­tojen pois­ta­mista rekis­te­ristä.

Mikäli haluat rekis­te­röi­tynä käyttää tässä kohdassa 8 kuvat­tuja oikeuk­siasi, pyyntö tulee lähettää kirjal­li­sesti Rekis­te­rin­pi­tä­jälle. Rekis­te­rin­pi­täjä voi pyytää tarvit­taessa pyynnön esit­täjää todis­ta­maan henki­löl­li­syy­tensä. Vastaa­no­tet­tuihin pyyn­töihin vasta­taan EU:n tieto­suoja asetuk­sessa sääde­tyssä ajassa (pääsään­töi­sesti kuukauden kuluessa).