Elekt­ro­ni­tehdas

Myrskyn sisa­ryhtiö keskittyy erityi­sesti tuuli- ja aurin­ko­voi­malla tuotetun sähkön jatko­ja­los­ta­mi­seen.

Elekt­ro­ni­tehdas eli eTehdas on 2023 perus­tettu suoma­lainen sähkön­ja­los­tus­yhtiö, joka tekee yhteis­työtä Myrskyn kanssa uusiu­tuvan sähkön arvo­ketjun raken­ta­mi­seksi. Yhdessä meillä on vahva ymmärrys siitä, mitä onnis­tu­minen uusiu­tuvan sähkön ja sähkö­ja­los­teiden tuotan­nossa vaatii. 

eTehdas kartoittaa parhail­laan alueita vedyn valmis­ta­mi­selle ja jatko­ja­los­ta­mi­selle sekä teol­lisen koko­luokan akkuin­ves­toin­neille. Myrskyn sisa­ryh­tiön tavoit­teena on rakentaa Suomeen merkit­tävä inves­toin­ti­ko­ko­nai­suus vuoteen 2030 mennessä. 

KESTÄVIÄ RATKAI­SUJA SUOMEEN

Uusiu­tuvaa sähköä voidaan käyttää vedyn valmis­ta­mi­seen kestä­västi ja vähä­pääs­töi­sesti. Vety voidaan käyttää sellai­se­naan tai hyödyntää se korkean lisä­arvon tuot­teiden, kuten polt­toai­neiden, kemi­kaa­lien, lannoit­teiden tai teräksen valmis­tuk­sessa. Näin tuulen ja auringon energia voidaan valjastaa esimer­kiksi liiken­teen ja maan­vil­jelyn tai muiden jo olemassa olevien toimin­tojen pääs­töjen vähen­tä­mi­seen sekä uusien fossii­livapaiden tuotan­to­muo­tojen valjasta­mi­seen. Uusiu­tuvaa sähköä voidaan myös varas­toida eri tavoin, jolloin sen hyödyn­tä­minen sähkö­järjestel­mässä säätö­voi­mana on mahdol­lista. 

Suomella on erin­omaiset edel­ly­tyksen olla uusiu­tuvan sähkön­tuo­tannon ja jalos­ta­misen edel­lä­kä­vijä sekä puhtaan, kestävän ener­gia­ta­louden suun­nan­näyt­täjä maail­man­laa­jui­sesti. Meiltä löytyy tarvit­tavaa osaa­mista sekä riit­tä­västi tilaa, tuulta, vettä ja valoa. Vakaa maape­rämme on erin­omainen raken­net­ta­vuu­del­taan, ja logis­tiik­kayh­tey­temme ovat hyvät niin maalla kuin merellä. 

Lue lisää jatko­ja­los­tuk­sesta eTeh­taan sivuilta. 

Yhtey­den­otto

Tuomas Candelin-Palmqvist
Tuomas Candelin-Palm­qvist

yrit­täjä ja yhtiöiden halli­tuksen puheen­joh­taja,
eTehdas ja Myrsky
tuomas@myrsky.fi