Kunnalle

Myrsky haluaa tehdä yhteis­kun­nal­li­sesti merkit­tävää työtä ja lisätä elin­voimaa – myös paikal­li­sesti.

Sähköis­tyvä yhteis­kun­tamme tarvitsee sähköä niin kotio­loissa kuin yritys­toi­min­nassa. Kuntien näkö­kul­masta uusiu­tu­vista ener­gia­läh­teistä tuote­tulla ener­gialla edis­te­tään kestävän kehi­tyksen toteu­tu­mista ja voidaan luoda elin­voimaa ja pito­voimaa kunnan koosta ja sijain­nista riip­pu­matta.

Uusiu­tuvan ener­gian hank­keet tarjoavat kunnille talou­del­lisia etuja, esimer­kiksi kiin­teis­tö­vero- ja maan­vuo­kra­tu­loja. Lisä­raha mahdol­listaa palve­luiden kehit­tä­misen ja voi jopa alentaa kunta­ve­ro­pro­senttia.

Hyödyt eivät rajoitu pelkäs­tään vero- ja vuokra­tuot­toihin. Uusiu­tuvan ener­gian raken­ta­minen luo alueelle työpaik­koja ja houkut­telee uusia yrityksiä – erityi­sesti raken­ta­mi­sai­kana jo olemassa olevien yritysten palve­luille on myös enemmän kysyntää.

Lue lisää uusiu­tuvan ener­gian tarpeesta ja ylei­sistä hyödyistä:

UUSIU­TUVAN ENER­GIAN HYÖDYT

Voimaa paikal­li­sesti, ener­giaa valta­kun­nal­li­sesti

Uusiu­tuvan ener­gian käytössä Suomi kuuluu EU-maiden kärki­jouk­koon: uusiu­tu­vien ener­gia­läh­teiden osuus ener­gian loppu­ku­lu­tuk­sesta on Suomessa yli 40 prosenttia. Vuoteen 2030 tähtäävän kansal­lisen energia- ja ilmas­to­stra­te­gian mukai­sesti Suomen tavoit­teena on lisätä uusiu­tuvan ener­gian käyttöä niin, että sen osuus ener­gian loppu­ku­lu­tuk­sesta nousee yli 50 prosent­tiin 2020-luvulla.

Uusiu­tuvan ener­gian tuotanto on kasvanut viime vuosina reip­paasti: vuonna 2023 tuuli­voiman tuotanto kasvoi 25 % ja aurin­ko­voiman 65 %. Sen lisäksi suoma­laiset haluavat lisää tuuli- ja aurin­ko­voimaa, kertoo vuosit­tainen energia- asen­ne­tut­kimus. Tuuli­voiman lisää­mistä Suomen sähkön­tuo­tannon kehit­tä­mi­sessä toivoo 77 % suoma­lai­sista, aurin­ko­sähkön jopa 82 %. Lähes puolet vastaa­jista taas on sitä mieltä, että sähkö olisi hyvä vien­ti­tuote Suomelle. Viimei­simmän tutki­muksen tulok­siin voit tutustua Ener­gia­teol­li­suuden sivulla.

Myrsky haluaa olla toivottu naapuri

Asuk­kaiden ja kuntien toive­lis­talle pääty­minen on uusiu­tuvan ener­gian tuotannon edel­lytys, sillä yksin hanke ei koskaan synny. Siksi Myrsky myös haluaa olla hyvä naapuri: uusiu­tuvaa ener­giaa tehdään yhdessä, myös yhteisen hyvän vuoksi. Myrsky on elin­kaa­riyhtiö, joka on läsnä paik­ka­kun­nalla – hank­keen alusta loppuun.

Moni­puo­liset mahdol­li­suudet ulot­tuvat jopa ener­gian­tuo­tannon ulko­puo­lelle, ja oikean kump­panin kanssa yhteis­työllä pötki­tään pitkälle. Pienikin kunta voi ottaa jämäkän pelurin roolin uusiu­tuvan ener­gian tontilla ja kasvattaa samalla hyvin­vointia.

Kerromme mielel­lämme Myrs­kystä, hank­keis­tamme ja yhtei­sistä mahdol­li­suuk­sis­tamme. Jätä yhtey­den­ot­to­pyyntö, niin sovi­taan yhdessä hanke-esit­tely!

Ota meihin yhteyttä

"*" näyttää pakol­liset kentät

Kenttä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jättää koske­mat­to­maksi.