Maano­mis­ta­jAlle

Myrsky tarjoaa maano­mis­ta­jalle mahdol­li­suuden lähteä mukaan hyöty­mään uusiu­tu­vasta puhtaasta ener­giasta.

Myrskyn toiminta perustuu paikal­li­suu­teen, vahvaan suoma­lai­seen yrit­tä­jä­asen­tee­seen sekä toimialan koko elin­kaaren rautai­seen osaa­mi­seen.

Me Myrs­kyllä olemme paikal­li­sesti aidosti läsnä: annamme tietoa, vastaamme maano­mis­ta­jien kysy­myk­siin ja keskus­te­lemme avoi­mesti hank­kei­demme merki­tyk­sestä. Sen lisäksi, että luomme kump­pa­nei­demme kanssa uusiu­tuvaa ener­giaa, maano­mis­tajat saavat vuokra­tu­loja.

Myrsky toimii hanke­paik­ka­kun­nilla paikal­li­sena asian­tun­ti­jana ja yhteis­työ­kump­pa­nina, joka vastaa yhteis­työstä eri sidos­ryh­mien kanssa koko tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keen elin­kaaren ajan. Ketään ei jätetä tässä hommassa yksin. Vastaamme jokai­seen sinua askar­rut­ta­vaan kysy­myk­seen: jos et löydä tarvit­tavaa tietoa tältä sivulta, voit aina ottaa meihin yhteyttä.

Vastauksia tuuli- ja aurin­ko­voi­masta

Sopiiko omis­ta­mani maa ener­gia­hank­kee­seen? Onko ener­gian­tuo­tanto turval­lista? Kuka hank­keista hyötyy ja miten? Lue vastaukset ylei­sim­piin kysy­myk­siin.

Maan vuokraa­minen

Tuuli- tai aurin­ko­voi­ma­tuo­tanto on maano­mis­ta­jalle mahdol­li­suus ansaita lisä­tu­loja maaomai­suu­del­laan perin­teisen metsä­ta­lous­käytön lisäksi. Usein ener­gia­hanke myös parantaa alueen saavu­tet­ta­vuutta uuden tai paran­netun tiever­koston myötä.

Uusiu­tuvan ener­gian tuotanto on myös ilmasto- ja huol­to­var­muus­teko!

Tuuli­voi­ma­tuo­tan­toon sopivat normaa­lissa metsä­ta­lous­käy­tössä olevat alueet, jotka ovat kohtuul­lisen etäällä asutuk­sesta. Tuuli­voima ei sulje pois muuta metsä­ta­lous- ja virkis­tys­käyttöä.

Aurin­ko­voima-alueet ovat useim­miten muusta maan­käy­töstä vapau­tu­neita niin sanot­tuja jouto­maita.

Voit lukea lisää hank­kei­demme sijain­nista niiden sivuilta.

Katso kaikki hank­keet

Vuokra-aika on kohtuul­lisen pitkä, noin 40–50 vuotta, jotta se kattaa ener­gia­hank­keen koko elin­kaaren suun­nit­te­lusta purkuun.

Tuuli­voi­ma­tuo­tan­toon valjas­tettua aluetta voi käyttää normaa­liin metsä­ta­lous- ja virkis­tys­käyt­töön. Liik­ku­mis­ra­joi­tuksia alueella ei ole.

Aurin­ko­voi­malan panee­leiden kattama alue aida­taan turval­li­suuden vuoksi koko­naan. Isoissa hank­keissa alue jaetaan pienem­piin aluei­siin niin, että alueelle jää kulku­käy­täviä eläi­mille ja ihmi­sille.

Mikäli mieles­säsi on ener­gia­hank­kee­seen mahdol­li­sesti sovel­tuva alue, Myrsky voi tehdä alueelle esisel­vi­tyksen alueen sovel­tu­vuu­desta. Voit ottaa meihin helposti yhteyttä lomak­keella!

Ota yhteyttä

Voimalan raken­ta­minen

Tuuli­voiman raken­ta­mi­sessa ei ole tarkkaa lain vaatimaa etäi­syys­vaa­ti­musta, mutta ääni­tason on pysyt­tävä alle 40 desi­belin asuin- tai vapaa-ajan asun­tojen lähellä. Etäi­syys siis määrittyy alueelle tehtä­vien ääni­mal­lin­nusten mukaan. Tuuli­voiman sijoit­telu suun­ni­tel­laan myös niin, ettei lähistön asuin­kiin­teis­töillä esiinny haital­lista varjo­väl­kettä eli valon ja varjon vaih­te­lusta johtuvaa vilk­ku­mista.

Aurin­ko­voi­ma­hanke voidaan peri­aat­teessa rakentaa aivan asutuk­seen kiinni. Maise­ma­vai­ku­tukset otetaan kuitenkin aina huomioon.

Ei jää. Voima­loiden purka­mi­sesta vastaa aina voima­loiden omis­taja. Maan­vuo­kra­so­pi­muk­sissa on purkamis- ja ennal­lis­ta­mi­sehto ja niiden lisäksi purka­misen turvaava vakuus.

Ympä­ris­tö­vai­ku­tukset ja turval­li­suus

Kaikki ener­gian­tuo­tan­to­muodot aiheut­tavat ympä­ris­tö­vai­ku­tuksia, eikä mikään ener­gia­hanke ole täysin haitaton.

Tuuli­voiman osalta suurimpia ympä­ris­tö­vai­ku­tuksia ovat voima­loiden ääni- ja maise­ma­vai­ku­tukset, joita voidaan pienentää huolel­li­sella suun­nit­te­lulla ja toteu­tuk­sella. Myös tuuli­tur­bii­nien ja tuotan­toa­lueiden raken­ta­minen aiheuttaa pääs­töjä. Ne tosin kompen­soi­tuvat jo muuta­massa kuukau­dessa, kun tuuli­voi­malat ovat toimin­nassa ja tuot­tavat pääs­tö­töntä ener­giaa.

Myös aurin­ko­voi­malan ympä­ris­tö­vai­ku­tukset selvi­te­tään katta­vasti hank­keen suun­nit­te­lu­vai­heessa.

Myrskyn vastuul­li­suu­desta ja ympä­ristön huomioi­mi­sesta voit lukea tarkemmin Vastuul­li­suus-sivulta.

Lue vastuul­li­suu­desta

Tuuli­voi­malat voidaan kier­rättää jo noin 90-prosent­ti­sesti. Teräs­osat kier­rä­te­tään koko­naan, ja myös lapojen kier­rä­tyk­seen on tullut uusia ratkai­suja. Beto­niosia voidaan käyttää esimer­kiksi maan­ra­ken­nus­koh­teissa.

Myös aurin­ko­pa­nee­lien mate­ri­aa­leista noin 95 % on uudel­leen­käy­tet­tä­vissä.

Aurin­ko­pa­nee­lien kier­rä­tyksen kaupal­lisia ratkai­suja on kuitenkin tois­tai­seksi vähän, sillä ensim­mäisen suku­polven aurin­ko­kennot ovat vasta tulossa käyt­töi­känsä päähän.

Myrskyn vastuul­li­suu­desta ja ympä­ristön huomioi­mi­sesta voit lukea tarkemmin Vastuul­li­suus-sivulta.

Lue vastuul­li­suu­desta

Hyöty ja rahoitus

Ener­gia­hank­keissa on monia hyötyjiä: Esimer­kiksi maano­mis­tajat ja kunnat saavat vuokra- ja kiin­teis­tö­ve­ro­tu­loja. Edul­linen energia voi myös houku­tella uuden­laista teol­li­suutta, mikä lisää alueen talou­del­lista hyvin­vointia ja muuta toime­liai­suutta.

Ener­gia­hank­keen kunnalle maksama kiin­teis­tö­vero määräytyy kunnan yleisen kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sentin mukaan. Sen maksimi on 3,1 %. Nykyiset tuuli­voi­malat tuot­tavat kiin­teis­tö­veroa elin­kaa­rensa aikana noin 30 000 €/voimala/vuosi.

Aurin­ko­voi­ma­loiden kiin­teis­tö­vero määräytyy vastaa­valla tavalla.

Tuuli­voi­ma­hank­keet raken­net­taan nykyisin täysin mark­ki­naeh­toi­sesti. Aurin­ko­voi­ma­tuo­tanto on vielä kehi­tys­vai­heessa, joten sille on saata­villa erik­seen haet­tavia hanke­koh­taisia inves­toin­ti­tukia.

Ota meihin yhteyttä

Maano­mis­taja, haluatko olla luon­non­voi­mien asialla ja tehdä uusiu­tuvan ener­gian tuot­ta­mi­sesta mahdol­lista? Toivotko lisä­tietoa Myrskyn toimin­nasta tai tuuli- ja aurin­ko­voi­masta? Jätä meille yhtey­den­ot­to­pyyntö.

"*" näyttää pakol­liset kentät

Kenttä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jättää koske­mat­to­maksi.