TÖIHIN MYRS­KYLLE

Hienoa, että löysit meidät! Myrsky on ener­giao­saajan paras työpaikka, jossa pääset työs­ken­te­le­mään ja kehit­ty­mään yhdessä energia-alan huip­puo­saa­jien kanssa.

Viihdyt varmasti meillä Myrs­kyllä, jos moti­voidut selkeästä suun­nasta ja tavoit­teel­li­sesta teke­mi­sestä. Odotamme myrs­ky­läi­siltä jatkuvaa tahtoa kasvattaa omaa osaa­mis­taan ja halua jakaa oppeja myös työka­ve­reille. Vaalimme turval­lista työil­ma­piiriä ja haluamme olla luot­ta­muksen arvoisia.

Olemme inhi­mil­lisiä. Meille on tärkeää, että kaikkia kohdel­laan tasa­puo­li­sesti. Haluamme panostaa työn­te­ki­jöi­demme hyvin­voin­tiin ja turvata työn ja muun elämän tasa­painon. Panos­tamme erityisen paljon tiimiy­ty­mi­seen ja yhdessä teke­mi­seen. Ketään ei jätetä yksin myrskyn keskelle.

Myrs­kyllä tieto ja tunteet kietou­tuvat yhteen. Nimes­tään huoli­matta Myrsky ei ole kuiten­kaan myrs­kyisä työpaikka. Jalkamme ovat tuke­vasti maassa, mutta suhtau­dumme työhömme into­hi­moi­sesti ja kunnian­hi­moi­sesti. Inhi­mil­li­syys on yhteinen voima­va­ramme ja uskal­lamme olla tule­vai­suuden haas­teiden posi­tii­vinen ratkai­sija.

Myrskyn ammat­ti­laisten yhtei­sössä voit olla ylpeä itses­täsi ja siitä mitä teemme: edis­tämme vihreää siir­tymää ja vähen­nämme riip­pu­vuutta fossii­li­sesta ener­giasta Suomen ja koko maailman parhaaksi. Kasvu­yh­tiössä aidosti merki­tyk­sel­linen työ, uuden oppi­minen ja monet mahdol­li­suudet odot­tavat sinua. Jos ajat­telet asioista myös globaa­listi, Myrs­kyssä olet oikeassa seurassa.

Lue itse, millaista Myrs­kyllä on

Myrskyn maan­käytön asian­tun­tija Pertti Kälkäjä on kohtaa­misten ammat­ti­lainen

Pertti Kälkäjä on yksi Myrskyn maan­käytön asian­tun­ti­joista. Työ on moni­puo­lista ja vaih­te­levaa, sillä maano­mis­tajia käydään tapaa­massa siellä, minne tuuli­voi­ma­hank­keita suun­ni­tel­laan.
Lue lisää

Myrs­kyllä AnnMarie Kall­ström saa kasvaa ammat­ti­lai­sena

Annmarie Oksa on diplomi-insi­nööri, joka haluaa työs­ken­nellä fossii­lit­toman ener­gian parissa. Myrs­kyllä tärkeintä on työyh­teisö, jonka lämmintä yhteis­henkeä on vaikea edes sanoittaa.
Lue lisää

Myrs­kyllä Milla Friman tekee laskelmia ja mallin­nuksia

Milla Frimanin työtä ovat tuuleen liit­tyvät kysy­mykset. Myrs­kyllä se tarkoittaa esimer­kiksi tuuli­voima-alueiden suun­nit­telua niin, että ener­giaa saadaan mahdol­li­simman paljon ja hait­toja aiheutuu mahdol­li­simman vähän.
Lue lisää

Avoimet työpaikat

Jos haluat olla luon­non­voi­mien asialla ja yksi myrs­ky­läi­sistä, mutta emme vielä ole osan­neet etsiä kaltais­tasi osaajaa, voit jättää meille myös avoimen hake­muksen.

Lähetä avoin hakemus CV:n kera osoit­tee­seen rekry@myrsky.fi.

Otamme yhteyttä, jos löydämme sinulle sopivan tehtävän hake­muk­sesi voimas­sao­loai­kana. Tieto­suo­ja­käy­tän­tö­jemme mukaan voimme säilyttää hake­mus­tasi kuusi kuukautta kerral­laan. Anta­miasi tietoja käsi­tel­lään aina luot­ta­muk­sel­li­sesti rekry­toin­ti­pro­ses­sissa!