Myrsky

Yhteistyö, paikal­li­suus ja luonnon kunnioit­ta­minen ohjaavat Myrskyn toimintaa.

Myrs­kyllä työs­ken­telee lähes 50 osaajaa, ja työpis­teemme sijait­sevat ympäri Suomea. Myrskyn toimistot ovat Helsin­gissä, Oulussa ja Kemissä.

Osa meistä myrs­ky­läi­sistä asuu ja työs­ken­telee pienillä maaseu­tu­paik­ka­kun­nilla, osa kaupun­geissa ja kasvu­kes­kuk­sissa. Yhteistä meille kaikille on päivit­täinen työ kestä­vämmän tule­vai­suuden eteen.

Luon­non­voi­mien asialla

Myrsky Energia on täysin suoma­lainen, uusiu­tu­vaan ener­giaan keskit­tyvä kasvu­yhtiö, joka tekee päämää­rä­tie­toi­sesti töitä kestä­vämmän tule­vai­suuden eteen. Tavoit­teena on kasvaa merkit­tä­väksi uusiu­tuvan ener­gian yhtiöksi.

Myrskyn tehtävä on tuottaa koti­maista uusiu­tuvaa ener­giaa, joka vahvistaa paikal­lista elin­voimaa, parantaa Suomen omava­rai­suutta sekä tukee vihreää siir­tymää ja hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teiden saavut­ta­mista. Tällä hetkellä toimin­tamme pain­opiste on tuuli- ja aurin­ko­voi­massa. Meillä on työn alla 5 000 megawattia maatuu­li­voimaa ja 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa.

Yhteis­työssä ja paikal­li­sesti

Myrs­ky­läiset työs­ken­te­levät tiiviissä yhteis­työssä eri sidos­ryh­mien kanssa ja pyrkivät aina yhdessä löytä­mään kaik­kien osapuolten kannalta parhaan ratkaisun.

Tavoit­teemme on, että Myrsky on mukana hank­keissa aina voima­loiden purkuun ja mahdol­li­seen uudel­leen raken­ta­mi­seen saakka. Näin pystymme parhaiten varmis­ta­maan paikal­li­suuden ja yhteis­työn jatku­misen hank­keiden alusta loppuun saakka.

Vuosien koke­muk­sella

Tuomas Candelin-Palm­qvist ja sijoi­tus­yhtiö Korpi Capital perus­tivat Myrskyn kesällä 2020. Myrskyn nuoresta iästä huoli­matta sen henki­lös­töllä on ollut keskeinen rooli tuuli­voi­ma­hank­keissa lähes koko sen ajan, kun Suomeen on raken­nettu kaupal­lista tuuli­voimaa.

Halli­tuksen puheen­joh­ta­jana toimi­valla Tuomak­sella on yli kymmenen vuoden kokemus tuuli­voi­ma­hank­keiden kehit­tä­mi­sestä, raken­ta­mi­sesta ja operoin­nista. Alusta asti Korpi Capi­talin tehtä­vänä on ollut antaa Myrs­kylle selkä­noja kannat­ta­vaan kasvuun.

Vuonna 2021 Myrsky solmi kump­pa­nuuden Ålands­ban­kenin Tuuli­voima- erikois­si­joi­tus­ra­haston kanssa. Keväällä 2023 Myrskyn kump­pa­neiden jouk­koon liittyi maailman suurin, vain uusiu­tu­vaan ener­giaan keskit­tyvä rahas­to­yhtiö, tans­ka­lainen Copen­hangen Infras­tuc­ture Part­ners (CIP).

Lue lisää Ålands­banken-yhteis­työstä.

Tutustu Copen­hangen Infras­tuc­ture Part­ners -kump­pa­nuu­teen.