Jätti­mäinen tuuli­voi­ma­so­pimus – Myrsky Energia ja Copen­hagen Infra­struc­ture Part­ners tekivät mittavan yhteis­työ­so­pi­muksen

Suoma­lainen Myrsky Energia (Myrsky) ja maailman suurin, vain uusiu­tu­vaan ener­giaan keskit­tyvä rahas­to­yhtiö, tans­ka­lainen Copen­hagen Infra­struc­ture Part­ners (CIP), ovat alle­kir­joit­ta­neet yhteis­työ­so­pi­muksen maatuu­li­voi­maan inves­toi­mi­sesta Suomeen. Kump­pa­nuuden tavoit­teena on toteuttaa noin 1 800 megawatin tuuli­voi­ma­ka­pa­si­teetti Suomeen. Tämä vastaa kolmas­osaa Suomen nykyi­sestä tuuli­voi­ma­ka­pa­si­tee­tista.

Yhteistyö vahvistaa Myrsky Ener­gian asemaa arvos­tet­tuna tuuli- ja aurin­ko­voi­mayh­tiönä Pohjois­maissa ja edistää merkit­tä­västi Suomen uusiu­tuvan ener­gian kilpai­lu­kykyä.

CIP ja Myrsky Energia yhdis­tävät resurs­seja ja osaa­mista 1 800 megawatin maatuu­li­voi­ma­ka­pa­si­teetin toteut­ta­mi­seksi Suomeen kuluvan vuosi­kym­menen aikana. Rahoi­tuksen tarve hank­keiden kehit­tä­mi­seen ja raken­ta­mi­seen on arviolta 2,3 miljardia euroa. Kyseessä on suurin tähä­nas­ti­sista konkreet­ti­sista yhteis­työ­so­pi­muk­sista maatuu­li­voi­maan inves­toi­mi­seksi Suomeen.

Myrsky Ener­gialla on käyn­nissä yli 30 hanketta eri puolilla Suomea. Meneil­lään olevista hank­keista nyt sovittu yhteistyö kattaa liki puolet. Tuuli­voiman lisäksi Myrs­kyllä on työn alla 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa.

Myrskyn perus­taja ja halli­tuksen puheen­joh­taja Tuomas Candelin-Palm­qvist arvioi kump­pa­nuuden hyödyt­tävän Suomea lukui­silla tavoilla tule­vien vuosi­kym­menten aikana.

-Tuuli­voi­massa on valtava mahdol­li­suus koko Suomelle. Se voi tuoda meille saman­laista vaurautta kuin mitä naapu­rimme Norja on saanut omien ener­gia­va­ran­to­jensa kautta viime vuosi­kym­menten aikana, hän vertaa.

Candelin-Palm­qvist korostaa, että koti­mainen uusiu­tu­valla ener­gialla tuotettu sähkö houkut­telee Suomeen muitakin teol­li­suuden inves­toin­teja. Myös kunnat ja paikal­liset yritykset saavat työtä ja tuloja tuuli­voi­ma­puis­toista.

-Tuuli­voima tulisi nähdä raaka-aineena. Suuri kapa­si­teetti puhdasta ener­giaa houkut­telee Suomeen uusia inves­toin­teja, mikä taas luo työpaik­koja ja paikal­lista hyvin­vointia. Sähkön jalostus on seuraava asia, hän lisää.

Tans­ka­lainen CIP on maailman suurimpia uusiu­tu­vaan ener­giaan sijoit­tavia yhtiöitä. Kump­pa­nuus suoma­laisen Myrskyn kanssa on sen ensim­mäinen maatuu­li­voi­maan liit­tyvä avaus Suomessa ja Pohjois­maissa. CIP vakuuttui Myrskyn osaa­mi­sesta tuuli­voiman kehit­tä­mi­sessä ja valinnan kohdis­tu­minen suoma­lai­seen yhtiöön on osoitus myös Suomen poten­ti­aa­lista uusiu­tuvan ener­gian edel­lä­kä­vi­jä­maana.

– Suomella on erin­omaiset mahdol­li­suudet lisätä uusiu­tuvan ener­gian tuotantoa. Suomi tavoit­telee ener­giao­ma­va­rai­suutta ja Suomella on tavoite olla hiili­neut­raali vuoteen 2035 mennessä. Olemme iloisia yhteis­työstä Myrskyn, johtavan uusiu­tuvan ener­gian kehit­täjän, kanssa. Odotamme innolla yhteis­työtä ja osaa­mi­semme yhdis­tä­mistä Suomen ener­gia­siir­ty­mässä, kertoo CIP:n osakas Nischal Agarwal, yhteis­työstä.

***

Voit katsoa media­ti­lai­suuden tallen­teen osoit­teessa https://worksup.com/app/#/event/MYRSKY/

Vies­timme kump­pa­nuu­desta ulkoi­sille sidos­ryh­mil­lemme lähi­viik­kojen aikana.