Ajan­koh­taista

Lue Myrskyn uusimmat uutiset, tiedot­teet ja urata­rinat.

Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Kuhmoi­siin
Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Kuhmoisten Kari­järven alueelle. Hankea­lueen koko­nais­teho on enim­mil­lään 100 megawattia. 
Lue lisää
Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Ylitor­niolle
Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Ylitor­nion Kontio­vaaran alueelle. Hankea­lueen suun­ni­teltu koko­nais­teho on enim­mil­lään 300 megawattia.
Myrskyn Riitamaa-Nurmes­­nevan tuuli­voi­ma­hanke etenee
Kärsä­mäen kunta ja Pyhä­järven kaupunki ovat hyväk­sy­neet Myrskyn Riitamaa-Nurmes­nevan tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keen tuuli­voi­mao­say­leis­kaa­va­luon­nokset.
Myrskyn tuuli­voi­ma­tiimin vetä­jäksi Olli Kivi­niemi
Myrsky Ener­gian tuuli­voi­ma­tiimi saa uuden luot­saajan, kun Olli Kivi­niemi astuu tiimi­ve­täjän rooliin. Olli on aiemmin toiminut yhtiön tuuli­voi­ma­tiimin hanke­ke­hi­tys­pääl­lik­könä.
Myrskyn hanke­ke­hi­tys­joh­ta­jaksi Tiia Possakka
Myrskyn hanke­ke­hi­tys­joh­ta­jaksi on nimetty Tiia Possakka. Aikai­semmin hän on työs­ken­nellyt yhtiön hanke­ke­hi­tys­pääl­lik­könä ja tuuli­voi­ma­tiimin esihen­ki­lönä.
Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Konne­ve­delle
Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Konne­veden Miilu­kan­kaalle. Tuuli­voima-alueen koko­nais­teho on enim­mil­lään noin 180 megawattia.
Myrskyn sisa­ryhtiö perus­tettu jatko­ja­los­ta­maan puhdasta sähköä
Suoma­lainen uusiu­tuvan ener­gian yhtiö Myrsky Energia on saanut uuden sisa­ryh­tiön, joka keskittyy erityi­sesti tuuli- ja aurin­ko­voi­malla tuotetun sähkön jatko­ja­los­ta­mi­seen. Elekt­ro­ni­tehdas suun­nit­telee parhail­laan inves­toin­teja muun muassa Perä­meren alueelle.
Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Saari­jär­velle
Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Saari­järven Hillo­ne­valle. Tuuli­voima-alueen koko­nais­teho on enim­mil­lään noin 240 megawattia.
Myrskyn brändi loi jämerän pohjan uusille verk­ko­si­vuille
Myrsky on pake­toinut reilun vuoden mittaisen brändi- ja verk­ko­sivu-uudis­tuksen.
Myrskyn maan­käytön asian­tun­tija Pertti Kälkäjä on kohtaa­misten ammat­ti­lainen
Pertti Kälkäjä on yksi Myrskyn maan­käytön asian­tun­ti­joista. Työ on moni­puo­lista ja vaih­te­levaa, sillä maano­mis­tajia käydään tapaa­massa siellä, minne tuuli­voi­ma­hank­keita suun­ni­tel­laan.