Ajan­koh­taista

Lue Myrskyn uusimmat uutiset, tiedot­teet ja urata­rinat.

Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Saari­jär­velle
Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Saari­järven Hillo­ne­valle. Tuuli­voima-alueen koko­nais­teho on enim­mil­lään noin 240 megawattia.
Lue lisää
Myrskyn brändi loi jämerän pohjan uusille verk­ko­si­vuille
Myrsky on pake­toinut reilun vuoden mittaisen brändi- ja verk­ko­sivu-uudis­tuksen.
Maan­käytön asian­tun­tija Pertti Kälkäjä on kohtaa­misten ammat­ti­lainen
Pertti Kälkäjän työn­kuva maan­käytön asian­tun­ti­jana on laaja, moni­puo­linen ja täynnä kohtaa­misia. Kun tuuli­voi­ma­hank­keita suun­ni­tel­laan ja valmis­tel­laan eri puolin Suomea, maan­käytön asian­tun­tija on Myrskyn kasvot paik­ka­kun­nilla.
Myrs­kyllä Annmarie Kall­ström saa kasvaa ammat­ti­lai­sena
Ener­gia­tek­niikan diplomi-insi­nöö­rio­pin­nois­taan lähtien Annmarie Kall­ström on tiennyt halua­vansa työs­ken­nellä fossii­lit­toman ener­gian parissa. Myrs­kyllä hän arvostaa erityi­sesti lämmintä työyh­teisöä sekä mahdol­li­suutta kehittää ja ohjata omaa työs­ken­te­lyään.
Myrs­kyllä Milla Friman tekee laskelmia ja mallin­nuksia
Tuulia­na­lyyy­tikko Milla Frimanin työn­ku­vaan kuuluu erilaisten tuuleen liit­ty­vien kysy­mysten pohdinta. Hän osal­listuu tuuli­voi­ma­hank­keen elin­kaaren suun­nit­te­luun alusta loppuun asti.
Myrsky ja maano­mis­tajat yhteis­työhön aurin­ko­voi­ma­hank­keen toteut­ta­mi­seksi Lappeen­ran­nassa
Myrsky Energia on ostanut lappeen­ran­ta­laisen Raiwo Oy:n koko osake­kannan. Paikal­listen maano­mis­ta­jien kehit­tämän aurin­ko­voi­ma­puiston suun­ni­teltu teho on 30 megawattia.
Myrskyn toimi­tus­joh­ta­jaksi Heidi Laurila ja opera­tii­vi­seksi johta­jaksi Antti Korkia­koski
Myrskyn toimi­tus­joh­ta­jaksi on nimi­tetty yhtiön opera­tii­vinen johtaja Heidi Laurila. Samassa yhtey­dessä uudeksi opera­tii­vi­seksi johta­jaksi on nimi­tetty maan­käytön johtaja Antti Korkia­koski.
Terve­tuloa Pyhännän Pilpan­kan­kaan tuuli­voi­ma­hank­keen ylei­sö­ti­lai­suu­teen
Terve­tuloa Pyhännän Pilpan­kan­kaan tuuli­voi­ma­hank­keen ylei­sö­ti­lai­suu­teen ja keskus­te­le­maan Myrskyn hanke­tiimin kanssa.
Jätti­mäinen tuuli­voi­ma­so­pimus – Myrsky Energia ja Copen­hagen Infra­struc­ture Part­ners tekivät mittavan yhteis­työ­so­pi­muksen
Myrsky ja maailman suurin vain uusiu­tu­vaan ener­giaan keskit­tyvä rahas­to­yhtiö Copen­hagen Infra­struc­ture Part­ners (CIP) ovat alle­kir­joit­ta­neet yhteis­työ­so­pi­muksen, jonka tavoit­teena on toteuttaa noin 1 800 megawatin tuuli­voi­ma­ka­pa­si­teetti Suomeen.
Tuuli­voi­ma­hank­keen tuuli­mit­taukset alka­neet Tornion Marti­mossa
Myrsky Ener­gian kehit­tämä Martimon tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Tornion kaupungin pohjois­puo­lella, Tervolan ja Ylitor­nion kunta­ra­jojen tuntu­massa. Hankea­lu­eella on juuri aloi­tettu tuuli­mit­taukset, jotka valmis­tuvat tammi-/hel­­mi­­kuussa 2024. Martimon…