Kump­pa­neille

Myrsky on elin­kaa­riyhtiö, joka on kump­pa­nei­densa mukana uusiu­tuvan ener­gian hank­keissa alusta loppuun.

Suomessa on erin­omaiset edel­ly­tykset tuuli­voi­malle, kiitos maan­tie­teel­lisen sijain­timme ja etenkin Atlan­tilta kulkeu­tu­vien mata­la­pai­neiden. Myös aurin­ko­pa­neelit toimivat tehok­kaasti ilmas­tos­samme.

Suoma­lai­sena ener­giayh­tiönä Myrsky on erikois­tunut koti­mai­seen uusiu­tu­vaan ener­giaan, joka tarjoaa suuria mahdol­li­suuksia uuden osaa­misen luomi­selle, toime­liai­suuden lisää­mi­selle ja talou­del­li­selle hyvin­voin­nille.

Suomi on sitou­tunut työhön kestävän ilmas­to­neut­raalin yhteis­kunnan puolesta. Lisäksi yhteinen tavoit­teemme on lisätä muista kuin fossii­li­sista lähteistä peräisin olevan ener­gian eli uusiu­tuvan ener­gian käyttöä niin, että sen osuus ener­gian loppu­ku­lu­tuk­sesta nousee yli 50 prosent­tiin 2020-luvulla. Suomen energia- ja ilmas­to­suun­ni­tel­mista voit lukea lisää työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön sivuilta.

Koti­maisen uusiu­tuvan ener­gian tuot­ta­misen perustan luovat suur­hank­keet, joiden tuomat hyödyt jakau­tuvat laajasti ympäri maata. Tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keet tuovat maano­mis­ta­jille vuokra­tu­loja, kunnille ja kaupun­geille puoles­taan kiin­teis­tö­ve­ro­tu­loja. Lisäksi ne työl­lis­tävät paikal­lisia yrityksiä etenkin raken­tamis- ja tuotan­to­vai­heessa. Hank­keet vahvis­tavat myös alueiden taloutta ja edis­tävät työl­li­syyttä monilla eri aloilla.

Uusiu­tuva energia on Suomelle mahdol­li­suus ja tule­vai­suuden ala – me Myrs­kyllä tiedämme, että olemme luomassa yhtä maamme seuraavaa menes­tys­te­kijää.

Luon­non­voi­mien asialla paikal­lisen yhteisön ja koko maailman parhaaksi

Myrsky on elin­kaa­riyhtiö. Se tarkoittaa, että Myrsky vastaa hank­keista alusta loppuun. Suun­nit­telu- ja luvi­tus­työn lisäksi Myrsky siis rakentaa voimalat ja tuottaa sähköä – ja vielä huolehtii purka­mi­sesta ja kier­rä­tyk­sestä sen jälkeen, kun voimalat ovat tulleet toimin­tansa päähän.

Meille myrs­ky­läi­sille tärkeintä on tehdä asiat itse ja olla aidosti kump­pa­nei­demme mukana hank­keissa aina suun­nit­te­lusta koko vuosi­kym­meniä kestä­vään ener­gian­tuo­tan­toon ja sen jälkei­seen aikaan asti. Elin­kaa­riyh­tiönä Myrsky tarjoaa pitkän arvo­ketjun, joka tarjoaa reilusti ja pitkä­jän­tei­sesti hyötyjä kaikille kump­pa­neille.

Nuoresta iästään huoli­matta Myrs­kyssä roimasti koke­musta ja osaa­mista. Meille tärkeintä on laaja yhteistyö, sillä se paitsi mahdol­listaa uusiu­tuvan ener­gian raken­ta­misen ja tuotannon, myös tuo hyötyjä laajasti ympäri maata. Haluamme toimia niin, että pääsemme kaik­kien kanssa parhaa­seen mahdol­li­seen loppu­tu­lok­seen: maano­mis­ta­jasta, kunnasta ja Suomesta koko maail­maan ja yhtei­seen ilmas­toomme.

6 erin­omaista syytä rakentaa tuuli- ja aurin­ko­voimaa

1. Uusiu­tu­vaan ener­giaan voi luottaa pitkälle tule­vai­suu­teen. Esimer­kiksi aurinko- ja tuuli­voimaa on saata­villa lähes loput­to­masti – ne eivät kestä­västi hyödyn­net­tynä siis vähene maail­masta.

2. Uusiu­tuvan ener­gian käyttö on tärkeä askel kohti kestä­vämpää tule­vai­suutta, sillä se vähentää fossii­listen polt­toai­neiden käyttöä ja hidastaa näin ilmas­ton­muu­tosta.

3. Uusiu­tuvan ener­gian myötä Suomi voi tulla entistä omava­rai­sem­maksi ener­gian­tuo­tan­nossa, jolloin myös maamme ener­gian­tuo­tannon huol­to­var­muus paranee.

4. Uusiu­tuvan ener­gian hank­keet tuovat kunnille lisää vero­tu­loja. Ne voidaan käyttää paikal­listen palve­luiden ja olosuh­teiden kehit­tä­mi­seen – hyöty­jinä ovat kaikki kunta­laiset.

5. Uusiu­tuvan ener­gian hank­keissa maano­mis­tajat saavat vuokra­tu­loja vuosi­kym­menten ajan. Tuuli­voi­ma­loiden tuotto voi olla maano­mis­tajan näkö­kul­masta parempi kuin saman alueen tuotto metsä­ta­lous­käy­tössä.

6. Uusiu­tuvan ener­gian hank­keet luovat työpaik­koja monilla eri aloilla edis­täen paikal­lista taloutta ja lähiyh­tei­söjen hyvin­vointia.

Tartu tilai­suu­teen maailman parhaalla paikalla

Suomella on erin­omaiset edel­ly­tykset olla maailman kärkeä uusiu­tuvan ener­gian tuot­ta­mi­sessa ja jatko­ja­los­ta­mi­sessa, sillä maamme on siihen omiaan: hyppää siis Myrskyn kelk­kaan ja tartu tilai­suu­teen uusiu­tuvan ener­gian parhaalla paikalla.

Maano­mis­taja, saa vastaukset kysy­myk­siisi

kunta­päät­täjä, ota hanke­tieto haltuun

Lue Yhteis­työ­kump­pa­niksi? lue lisää paikal­li­syh­teis­työstä