Yhteis­työ­kump­pa­nille

Myrsky haluaa olla läsnä niissä yhtei­söissä, joissa se toimii.

Myrsky ei vain puhu yhteis­työstä, paikal­li­suu­desta ja luonnon kunnioit­ta­mi­sesta arvoina vaan myös toimii niiden mukai­sesti. Meille on tärkeää olla osa yhtei­söjä, joissa myrs­ky­läiset vaikut­tavat. Siksi paikal­linen yhteistyö, kump­pa­nuudet ja spon­so­rointi ovat tärkeitä.

Myrs­kyllä yhdessä teke­minen ei ole vain hieno fraasi – se on se juttu, johon me uskomme.

Kenestä spon­so­roin­ti­kump­pani?

Haluamme olla läsnä hanke­paik­ka­kun­nilla eli tehdä konkreet­tisia tekoja ja olla mukana taval­li­sessa arjessa. Siksi on tärkeää, että paikal­li­syh­teis­työmme kump­panit toimivat Myrskyn hanke­paik­ka­kun­nilla tai ponnis­tavat sieltä.

Me Myrs­kyllä tuemme esimer­kiksi kult­tuuria, jouk­kueur­heilua sekä yleis­hyö­dyl­lisiä hank­keita ja paikal­lis­ta­pah­tumia. Koska raken­namme parempaa tule­vai­suutta, haluamme tukea erityi­sesti tule­vai­suuden teki­jöitä – lapsia ja nuoria sekä esimer­kiksi energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikan opis­ke­li­ja­jär­jes­töjä.

Miten spon­so­roin­ti­so­pimus solmi­taan?

Yhteis­työstä solmi­taan aina sopimus. Pienem­missä kump­pa­nuuk­sissa kirjal­li­seksi sopi­muk­seksi voi riittää sähkö­posti. Suurem­missa ja pitkä­kes­toi­sissa kump­pa­nuuk­sissa laadi­taan varsi­nainen sopimus, jossa sovi­taan tarkemmin yhteiset peli­säännöt.

Mikäli haluat tehdä yhteis­työtä kans­samme, ole meihin yhtey­dessä ja lähetä hakemus. Vapaa­muo­toisen hake­muksen tulee vastata ainakin seuraa­viin kysy­myk­siin:

• Miten yhteistyö vahvistaa Myrsky Ener­gian ja yhteis­työ­kump­panin toimintaa
ja/tai brändiä?

• Millä alalla yhteis­työ­kump­pani toimii tai mikä on kump­pa­nuus­toi­minnan
suun­taus? (esim. kult­tuuri, urheilu ja ympä­ristö)

• Mikä yhteys kump­pa­nilla on hanke­paik­ka­kun­taan tai aluee­seen? Millainen
merkitys yhteis­työ­kump­pa­nilla on tälle paikal­li­syh­tei­sölle?

• Jakaako yhteis­työ­kump­pani Myrsky Ener­gian arvot? Miten se tukee niitä?

• Miten yhteistyö hyödyt­täisi Myrsky Ener­gian toimintaa tai sen hank­keita?

• Miten mahdol­linen rahal­linen tuki käytet­täi­siin?

 

Vastaa­no­tamme spon­so­rointi- ja yhteis­työ­ha­ke­muksia ympäri vuoden, mutta olethan liik­keellä hyvissä ajoin. Emme aina pysty vastaa­maan kyse­lyihin lyhyellä varoi­tusa­jalla tai teke­mään päätöstä saman tien. Toimita hakemus suoraan mark­ki­nointi- ja vies­tin­tä­pääl­likkö Heidi Laika­rille. Jos aiheesta herää kysy­myksiä, voit ottaa yhteyttä sähkö­pos­titse.

Heidi Laikari
mark­ki­nointi- ja vies­tin­tä­pääl­likkö
050 381 1609
heidi.laikari@myrsky.fi