Medialle

Myrskyn mate­ri­aalit media­käyttöä varten lataat täältä.

Myrsky Energia on suoma­lainen ener­giayhtiö, joka tekee päämää­rä­tie­toi­sesti töitä kestä­vämmän tule­vai­suuden eteen. Olemme luon­non­voi­mien asialla tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keessa ympäri Suomea.

Myrskyn tehtävä on tuottaa koti­maista uusiu­tuvaa ener­giaa, joka vahvistaa paikal­lista elin­voimaa, parantaa Suomen omava­rai­suutta sekä tukee vihreää siir­tymää ja hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teiden saavut­ta­mista.

Menestys syntyy yhteis­työllä. Kump­pa­nuuk­sil­laan Myrsky rakentaa lisää koti­maista uusiu­tuvaa ener­giaa – yhdessä ja paikal­li­sesti. Myrsky myös haastaa joka päivä itsensä ja totutut mallit löytääk­seen energia-alaa uudis­tavia ratkai­suja.

Myrskyn tavoit­teena on kasvaa merkit­tä­väksi uusiu­tuvan ener­gian yhtiöksi ensin Suomessa ja sitten Pohjo­lassa. Siihen tähtäämme yhdessä huip­puam­mat­ti­lais­temme ja kump­pa­nei­demme kanssa.

Kysy lisä­tietoa:

Riikka Säkkinen
henki­löstö- ja vies­tin­tä­joh­taja
040 524 2768
riikka@myrsky.fi

Heidi Laikari
mark­ki­nointi- ja vies­tin­tä­pääl­likkö
050 381 1609
heidi.laikari@myrsky.fi

Uusimmat tiedot­teet

Lue tästä Myrskyn uusimmat tiedot­teet.

Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Kuhmoi­siin

Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Kuhmoisten Kari­järven alueelle. Hankea­lueen koko­nais­teho on enim­mil­lään 100 megawattia. 
Lue lisää

Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Ylitor­niolle

Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Ylitor­nion Kontio­vaaran alueelle. Hankea­lueen suun­ni­teltu koko­nais­teho on enim­mil­lään 300 megawattia.
Lue lisää

Myrskyn Riitamaa-Nurmes­­nevan tuuli­voi­ma­hanke etenee

Kärsä­mäen kunta ja Pyhä­järven kaupunki ovat hyväk­sy­neet Myrskyn Riitamaa-Nurmes­nevan tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keen tuuli­voi­mao­say­leis­kaa­va­luon­nokset.
Lue lisää

Logot

Lataa Myrskyn logo oikeassa muodossa.

Kuvat

Lataa Myrskyn kuvia media­käyttöä varten. Kuvat on tarkoi­tettu toimi­tuk­sel­li­seen käyt­töön, eikä niitä saa ladata henki­lö­koh­tai­seen tai kaupal­li­seen käyt­töön. Kuvaajan nimi tulee ilmoittaa kuvaa julkais­tessa.

Kuva: Ville Suorsa

Lataa kuva

Kuva: Ville Suorsa

Lataa kuva

Toimi­tus­joh­taja Heidi Laurila

Kuva: Tommi Levy

Lataa kuva