Medialle

Myrskyn mate­ri­aalit media­käyttöä varten lataat täältä.

Myrsky Energia on suoma­lainen ener­giayhtiö, joka tekee päämää­rä­tie­toi­sesti töitä kestä­vämmän tule­vai­suuden eteen. Olemme luon­non­voi­mien asialla tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keessa ympäri Suomea.

Myrskyn tehtävä on tuottaa koti­maista uusiu­tuvaa ener­giaa, joka vahvistaa paikal­lista elin­voimaa, parantaa Suomen omava­rai­suutta ja edistää ener­gia­mur­rosta ja puhdasta siir­tymää. Yhteistyö, paikal­li­suus ja luonnon kunnioit­ta­minen ohjaavat toimin­taamme. Tavoit­te­lemme parempaa huomista hyvällä tuulella ja auringon voimalla.

Onnis­tu­miset syntyvät yhteis­työllä. Kump­pa­nei­demme kanssa raken­namme uusiu­tuvaa ener­giaa yhdessä ja paikal­li­sesti. Mahdol­lis­tamme merkit­täviä teol­lisia inves­toin­teja Suomeen ja luomme uusia työpaik­koja. Haas­tamme joka päivä itsemme ja totutut mallit löytääk­semme energia-alaa uudis­tavia ratkai­suja. Tavoit­tee­namme on kasvaa merkit­tä­väksi ener­giayh­tiöksi Suomessa. Siinä onnis­tumme yhdessä teke­mällä ja kasvun asen­teella.

Kysy lisä­tietoa:

Riikka Säkkinen
henki­löstö- ja vies­tin­tä­joh­taja
040 524 2768
riikka@myrsky.fi

Heidi Laikari
tiimin­ve­täjä, mark­ki­nointi ja vies­tintä
050 381 1609
heidi.laikari@myrsky.fi

Uusimmat tiedot­teet

Lue tästä Myrskyn uusimmat tiedot­teet.

Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Toivak­kaan

Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Toivakan Metsä­sa­loon. Tuuli­voima-alueen koko­nais­teho on noin 31–50 megawattia. 
Lue lisää

Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Ylitor­nion Harjun­kor­peen

Ylitor­nion kunta on hyväk­synyt Myrsky Ener­gian kaavoi­tus­aloit­teen tuuli­voi­mao­say­leis­kaavan laati­mi­seksi Ylitor­nion Harjun­korven alueelle. Tuuli­voima-alueen koko­nais­teho on enim­mil­lään 290 megawattia.
Lue lisää

Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Kuhmoi­siin

Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Kuhmoisten Kari­järven alueelle. Hankea­lueen koko­nais­teho on enim­mil­lään 100 megawattia. 
Lue lisää

Logot

Lataa Myrskyn logo oikeassa muodossa.

Kuvat

Lataa Myrskyn kuvia media­käyttöä varten. Kuvat on tarkoi­tettu toimi­tuk­sel­li­seen käyt­töön, eikä niitä saa ladata henki­lö­koh­tai­seen tai kaupal­li­seen käyt­töön. Kuvaajan nimi tulee ilmoittaa kuvaa julkais­tessa.

Kuva: Ville Suorsa

Lataa kuva

Kuva: Ville Suorsa

Lataa kuva

Toimi­tus­joh­taja Heidi Laurila

Kuva: Tommi Levy

Lataa kuva