Myrsky ja Ålands­banken yhteis­työhön koti­maisen tuuli­voiman kehit­tä­mi­seksi

Suomen tuuli­voi­ma­ka­pa­si­teetin lisää­mi­seen tullaan inves­toi­maan useita miljar­deja euroja 2020-luvulla. Puhtaasti koti­mai­seen omis­tuk­seen perus­tuvia koko­nais­val­taisia toimi­joita on kuitenkin Suomen tuuli­voi­ma­mark­ki­nalla vähän. Suoma­lainen ener­giayhtiö Myrsky Energia Oy ja Ålands­banken Tuuli­voima Erikois­si­joi­tus­ra­hasto ovat 22.12.2021 solmi­neet tuuli­voi­ma­hank­keita koskevan yhteis­työ­so­pi­muksen.

Yhteis­työn tarkoitus on nostaa koti­mai­suusas­tetta tuuli­voi­ma­mark­ki­nassa merkit­tä­västi. Yhteis­työssä hyödyn­ne­tään molem­pien osapuo­lien vahvuusa­lueita. Sekä Myrsky että Ålands­ban­kenin rahasto jäävät kehi­te­tyissä tuuli­voi­ma­hank­keissa omis­ta­jiksi ja sähkön­tuot­ta­jiksi, mikä osal­taan tukee hanke­ke­hi­tys­työn pitkä­jän­tei­syyttä. Tämän lisäksi Myrsky vastaa yhteis­työssä koko­nais­val­tai­sesti uusien hank­keiden kehi­tys­työstä, raken­nut­ta­mi­sesta ja valmiiden puis­tojen operoin­nista. Ålands­banken Tuuli­voima Erikois­si­joi­tus­ra­hasto on hank­keissa sijoit­ta­jana, ja rahaston avulla moni suoma­lainen voi päästä osal­li­seksi yhteisten hank­keiden pitkän aika­välin tuot­toihin. Rahastoa hallin­noivan tiimin osaa­mista hyödyn­ne­tään myös opti­moi­taessa erilaisia rahoi­tus­mal­leja sekä projekti- ja sähkön­myyn­ti­so­pi­muksia.

”Yhteistyö Ålands­ban­kenin kanssa pohjautuu juuri uusiu­tuvan sähkön tuot­ta­mi­seen suoma­laisen yhteis­kunnan ener­gia­mur­roksen edis­tä­mi­seksi. Toimin­tamme perusta on kasvaa pitkä­jän­tei­sesti merkit­tä­väksi uusiu­tuvan ener­gian tuot­ta­jaksi ja energia-alan toimi­jaksi”, Myrskyn perus­taja ja toimi­tus­joh­taja Tuomas Candelin-Palm­qvist kuvaa yhtiön toimintaa.

”Myös Ålands­ban­ke­nilla pitkä­jän­tei­syys on toiminnan ytimessä. Tuuli­voi­ma­ra­has­tomme ideana on mahdol­listaa koko tuuli­voi­ma­hank­keen elin­kaaren aikana tuot­taman lisä­arvon jaka­minen paikal­li­sesti ja koko yhteis­kun­nalle. Myrskyn perus­ta­jien ja työte­ki­jöiden uraa­uur­tava kokemus tuuli­voiman kehit­tä­mi­sestä Suomessa vakuutti meidät ja yhteinen sävel heidän kans­saan syntyi nopeasti”, sanoo Ålands­ban­kenin tuuli­voi­ma­ra­haston sijoi­tus­joh­taja Juha Känkänen.

Lisä­tie­toja antavat:

Tuomas Candelin-Palm­qvist, toimi­tus­joh­taja, Myrsky Energia Oy, puh. 050 348 1982, tuomas@myrsky.fi

Juha Känkänen, sijoi­tus­joh­taja, Ålands­banken Rahas­to­yhtiö Oy, puh. 040 348 5340, juha.kankanen@alandsbanken.fi