Tuuli­mit­taukset tärkeä osa Simon kuntaan suun­ni­tellun Leili­suon tuuli­puiston valmis­te­luja

Tuuli­mit­taus on merkit­tävä vaihe tuuli­voi­ma­hank­keissa. Mittaus­maston pystyt­tä­minen on yleensä merkki siitä, että hanke­suun­ni­telma on vakaalla pohjalla ja hank­kee­seen tehdään ensim­mäiset inves­toinnit – tuuli­mit­tauksen kanssa samaan aikaan ovat yleensä käyn­nissä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioinnit.

Tuuli­mit­taus­maston huippu on yhtä korkealla kuin puis­toon suun­ni­tel­tujen tuuli­voi­ma­loiden root­torin napa. Tuulta mita­taan eri korkeuk­silta, ja mitä ylempää mita­taan, sitä voimak­kaampaa tuuli yleensä on. Mittauk­silla varmis­te­taan alueen tuulio­lo­suh­teet, kuten keski­tuu­len­no­peus, turbu­lent­ti­suus ja tuulen nopeuden vaih­telu eri korkeuk­silla.

Tuuli­mit­taus­maston keräämää dataa analy­soi­daan sään­nöl­li­sesti ja mittaus­jakson päätyttyä. Ajal­lisen edus­ta­vuuden varmis­ta­mi­seksi tuloksia verra­taan pitkä­ai­kais­seu­rannan tilas­to­tie­toon lähia­lueilta. Mittaukset vaikut­tavat voima­loiden tark­kaan sijoit­te­luun ja tekni­siin ratkai­suihin.

Hyvä­tuu­li­suus on tuuli­voi­malan kannat­ta­vuuden kannalta oleel­linen asia. Luotet­tava tuulio­lo­suh­teiden mittaus on toimen­pide, jolla vähen­ne­tään tuuli­voi­ma­pro­jek­teihin liit­tyvää talou­del­lista riskiä. Lopul­linen inves­toin­ti­päätös tuuli­puis­tojen osalta tehdään kaik­kien mittausten ja selvi­tysten jälkeen.

Koska tällä hetkellä tuuli­voimaa kehi­te­tään Suomessa vauh­dilla eikä mitta­lait­teita riitä kaik­kialle yhtä aikaa, hank­keet on tuuli­mit­tauksen osalta laitet­tava järjes­tyk­seen ja ensim­mäi­sinä mitatut toden­nä­köi­sesti myös toteu­tuvat ensim­mäi­sinä.

Yhteistyö Myrskyn kanssa aktii­vista ja henki­lö­koh­taista

Yksi hankea­lueista, joissa Myrs­kyllä on tällä hetkellä tuuli­mit­taus käyn­nissä, on Simon kunnassa sijait­seva Leilisuo. Ennak­koar­vioiden mukaan Leili­suon alueella tuulio­lo­suh­teet ovat hank­keelle suotuisat. Esisel­vi­tyksen mukaan valittu alue soveltuu sekä tekni­sesti että ympä­ristön kannalta hyvin tuuli­voi­ma­tuo­tan­toon. Tarkem­pien tuulio­lo­suh­teiden selvit­tä­mi­seksi alueella on aloi­tettu tuuli­mit­taukset.

Myrsky mittaa tuulio­lo­suh­teita maano­mis­ta­jalta vuokraa­mal­laan alueella, jonne on pysty­tetty tuuli­mit­taus­masto. Mittaus­masto kerää vuoden ajan dataa tuulio­lo­suh­teista.

”Yhtey­den­pito Myrskyn kanssa on ollut aktii­vista ja henki­lö­koh­taista, ja hanke on edennyt moit­teet­toman jouhe­vasti ja nopeasti”, kertoo alueen Myrs­kylle vuokrannut maano­mis­taja.

Alus­tavan suun­ni­telman mukaan tuuli­puis­toon tulee enim­mil­lään 14 tehol­taan 6-7 megawatin tuuli­voi­malaa. Tuuli­puiston vuotuinen tuotanto vastaisi 15 000 sähkö­läm­mit­teisen omako­ti­talon sähkön­ku­lu­tusta. Tuuli­voi­malat on suun­ni­teltu liitet­tävän sähkö­verk­koon Simo­joen sähkö­ase­malla.

Hank­keen edel­lyt­tämän osay­leis­kaavan laadinta on käyn­nissä yhdessä Simon kunnan kanssa.

Mukana Leili­suon hank­keessa on Ålands­banken Tuuli­voima Erikois­si­joi­tus­ra­hasto. Sekä Myrsky että Ålands­ban­kenin rahasto jäävät kehi­te­tyissä tuuli­voi­ma­hank­keissa omis­ta­jiksi ja sähkön­tuot­ta­jiksi, mikä osal­taan tukee hanke­ke­hi­tys­työn pitkä­jän­tei­syyttä. Myrsky vastaa yhteis­työssä koko­nais­val­tai­sesti uusien hank­keiden kehi­tys­työstä, raken­nut­ta­mi­sesta ja valmiiden puis­tojen operoin­nista. Ålands­banken Tuuli­voima Erikois­si­joi­tus­ra­hasto on hank­keissa sijoit­ta­jana, ja rahaston avulla moni suoma­lainen voi päästä osal­li­seksi yhteisten hank­keiden pitkän aika­välin tuot­toihin.

”Myrskyn perus­ta­jien ja työte­ki­jöiden uraa­uur­tava kokemus tuuli­voiman kehit­tä­mi­sestä Suomessa vakuutti meidät ja yhteinen sävel heidän kans­saan syntyi nopeasti”, sanoo Ålands­ban­kenin tuuli­voi­ma­ra­haston sijoi­tus­joh­taja Juha Känkänen.