Myrsky käyn­nisti tuuli­voi­ma­hank­keen tuuli­mit­taukset Pyhä­jär­vellä ja Kärsä­mäellä

Myrsky Energia suun­nit­telee tuuli­voi­ma­han­ketta, joka sijoittuu Pyhä­järven kaupungin ja Kärsä­mäen kunnan alueelle. Pyhä­järven Nurmes­ne­valla ja Kärsä­mäen Riita­maalla sijait­se­valla hankea­lu­eella on juuri aloi­tettu tuuli­mit­taukset, jotka valmis­tuvat marras­kuussa 2023.

Kärsä­mäki on eteen­päin katsova ja viih­tyisä maaseu­tu­kunta, joka tunne­taan myön­tei­sestä ajat­te­lu­ta­vasta, teke­misen meinin­gistä ja posi­tii­vi­sista tari­noista. Pyhä­järvi puoles­taan sijaitsee kauniin Pohjois-Pohjan­maan maakun­ta­järvi Pyhä­järven rannalla ja tarjoaa asuk­kail­leen ja vierai­li­joil­leen luontoa, palve­luja, kult­tuuria ja liikuntaa idyl­lisen pikku­kau­pungin tunnel­massa.

Nurmes­neva-Riitamaa-tuuli­voi­ma­han­kea­lueen pinta-ala on n. 7900 hehtaaria. Ennak­ko­sel­vi­tysten perus­teella alue soveltuu tuuli­voi­ma­tuo­tan­toon erit­täin hyvin. Tarkemmat tiedot tuulio­lo­suh­teista saadaan selville juuri aloi­te­tuilla tuuli­mit­tauk­silla, jotka ovat oleel­linen osa tuuli­voi­ma­hank­keiden suun­nit­te­lu­vai­hetta.

Tuuli­mit­tauk­silla mita­taan tuulen nopeutta, tuulen suuntaa ja turbu­lent­ti­suutta. Lisäksi mittaus­dataa saadaan mm. ilman kosteu­desta, lämpö­ti­lasta ja paineesta. Tuuli­mit­taus­maston huippu sijaitsee yleensä 150 – 175 metrin korkeu­della, Nurmes­nevan ja Riita­maan hankea­lu­eella mittaus­maston huippu on 175 metrin korkeu­dessa. Kun mittaus­mastot kohoavat näinkin korkealle, ne pysty­te­tään kahdessa osassa nosturin ja heli­kop­terin avulla.

– Suomessa tuuli­suus kasvaa mitä korkeam­malle mennään, joten mastossa on useita tuulen mittaus­pis­teitä eri korkeuk­silla. Näin saamme mahdol­li­simman katta­vasti tietoa tuulen nopeuden vaih­te­lusta, kertoo Myrsky Ener­gian hanke­ke­hit­täjä Saka­rias Paaso.

Mittaus­tu­loksia verra­taan alueen pitkän aika­välin tuuli­suus­tu­lok­siin

Tuuli­mit­taus­maston keräämiä mittaus­tie­toja analy­soi­daan sään­nöl­li­sesti koko mittaus­jakson ajan sekä sen jälkeen. Kun Nurmes­nevan ja Riita­maan hankea­lueen tuuli­mit­taukset ovat valmis­tu­neet, verra­taan tuloksia juuri tämän alueen pitkän aika­välin tuuli­suus­tu­lok­siin. Näin saadaan lisä­tie­toja, miten mittaus­jakson tulokset suhtau­tuvat ns. perus­vuo­siin: onko mittaus­jakso ollut niihin verrat­tuna heik­ko­tuu­linen, keski­tuu­linen vai voima­kas­tuu­linen.

– Nämä ovat meille Myrs­kyssä ensim­mäiset tuuli­mit­taukset tällä alueella. On kiin­nos­tavaa nähdä, miten alus­tavat tuuli­suus­tiedot suhtau­tuvat lopul­li­siin mittaus­tu­lok­siin, Saka­rias toteaa.

Hankea­lu­eelle suun­ni­tel­laan alus­ta­vasti noin viit­tä­kym­mentä tuuli­voi­malaa. Suun­ni­tel­mien mukaan tuuli­voi­malat on tarkoitus liittää valta­kunnan sähkö­verk­koon Haapa­järven Pysäys­perän sähkö­ase­malla. Hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­te­lyyn ja kaavoi­tuk­seen liit­tyvät toimet ovat parhail­laan käyn­nissä yhteis­työssä Pyhä­järven kaupungin ja Kärsä­mäen kunnan sekä Pohjois-Pohjan­maan ELY:n kanssa.