Tuuli­voi­ma­hank­keen tuuli­mit­taukset alka­neet Tornion Marti­mossa

Myrsky Ener­gian kehit­tämä Martimon tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Tornion kaupungin pohjois­puo­lella, Tervolan ja Ylitor­nion kunta­ra­jojen tuntu­massa. Hankea­lu­eella on juuri aloi­tettu tuuli­mit­taukset, jotka valmis­tuvat tammi-/hel­mi­kuussa 2024.

Martimon tuuli­voi­ma­puiston hankea­lueen pinta-ala on yli 11 000 hehtaaria. Ennak­ko­sel­vi­tysten mukaan suun­ni­teltu hankealue on hyvä­tuu­linen ja soveltuu hyvin tuuli­voi­ma­ra­ken­ta­mi­seen. Tarkemmat tiedot tuulio­lo­suh­teista saadaan selville juuri aloi­te­tuilla tuuli­mit­tauk­silla, jotka ovat oleel­linen osa hanke­ke­hi­tyk­sessä olevan tuuli­voi­ma­puiston valmis­te­luja.

Martimon mittaus­maston huippu 175 metrissä

Tuuli­mit­tauk­silla mita­taan tuulen nopeutta, tuulen suuntaa ja turbu­lent­ti­suutta. Lisäksi mittaus­dataa saadaan muun muassa ilman kosteu­desta, lämpö­ti­lasta ja paineesta. Tuuli­mit­taus­maston huippu sijaitsee yleensä 150 – 175 metrin korkeu­della, Martimon hankea­lu­eella mittaus­maston huippu kohoaa 175 metrin korkeu­teen. Kun mittaus­mastot kohoavat näinkin korkealle, pystytys toteu­te­taan kahdessa vaiheessa, ensin nosturin kanssa ja sitten heli­kop­terin avulla.

Tuuli­mit­taukset kestävät vähin­tään 12 kuukautta, jotta saamme mittaus­dataa riit­tävän pitkältä ajalta ja myös eri vuoden­ajoilta. Suomessa tuuli­suus kasvaa mitä korkeam­malle mennään, joten masto mittaa tuulen nopeuden vaih­telua eri korkeuk­silla.

– Useat mittaus­pis­teet antavat moni­puo­li­sesti tietoa tuulen nopeuden vaih­te­lusta. Vaikka maassa olisi tyyni päivä, kun mennään lähemmäs 200 metrin korkeutta, siellä tulee lähes aina, kertoo Marko Kujanpää Myrsky Ener­giasta.

Mittaus­tie­toja verra­taan alueen pitkän aika­välin tuuli­suus­tu­lok­siin

Tuuli­mit­taus­maston keräämiä mittaus­tie­toja analy­soi­daan sään­nöl­li­sesti koko mittaus­jakson ajan sekä sen jälkeen. Kun Martimon hankea­lueen tuuli­mit­taukset ovat valmis­tu­neet, vertaamme tuloksia juuri tämän alueen pitkän aika­välin tuuli­suus­tu­lok­siin. Näin saadaan lisä­tie­toja, miten mittaus­jakson tulokset suhtau­tuvat ns. perus­vuo­siin: onko mittaus­jakso ollut niihin verrat­tuna heik­ko­tuu­linen, keski­tuu­linen vai voima­kas­tuu­linen.

– Tornion seutu on Myrs­kylle tuttua. Meillä on jo aiemmin ollut tuuli­mit­tauksia käyn­nissä muun muassa Torniossa sijait­se­valla Vinsan­maan hankea­lu­eella ja Tervolan puolella sijait­se­valla Kuoringin hankea­lu­eella, Marko jatkaa.

Martimon hankea­lu­eelle suun­ni­tel­laan alus­ta­vasti enin­tään noin 70 tuuli­voi­malaa. Suun­ni­tel­mien mukaan tuuli­voi­malat on tarkoitus liittää kanta­verk­koon Rova­niemen tai Kemin­maan suun­taan. Hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­te­lyyn ja kaavoi­tuk­seen liit­tyvät toimet ovat parhail­laan käyn­nissä yhteis­työssä Tornion kaupungin sekä Lapin ELY-keskuksen kanssa.