Myrskyn toimi­tus­joh­ta­jaksi Heidi Laurila ja opera­tii­vi­seksi johta­jaksi Antti Korkia­koski

Myrskyn toimi­tus­joh­ta­jaksi on nimi­tetty yhtiön opera­tii­vinen johtaja Heidi Laurila. Samassa yhtey­dessä uudeksi opera­tii­vi­seksi johta­jaksi on nimi­tetty maan­käytön johtaja Antti Korkia­koski. Molemmat nimi­tykset astuivat voimaan 1.12.2023.

Myrsky Energia on saanut uuden toimi­tus­joh­tajan ja opera­tii­visen johtajan talon sisältä, sillä vuodesta 2021 yhtiön palve­luk­sessa työs­ken­nel­leet Heidi Laurila ja Antti Korkia­koski ovat aloit­ta­neet uusissa tehtä­vis­sään 1. joulu­kuuta.

Lauri­lalla on yli 12 vuoden kokemus energia-alalta. Hän on työs­ken­nellyt Myrs­kyllä ensin liike­toi­minnan kehit­tä­mi­sestä vastaa­vana johta­jana. Sen jälkeen, viimeisen reilun vuoden ajan, hän on ollut yhtiön opera­tii­vinen johtaja. Ennen Myrs­kylle siir­ty­mistä Heidi Laurila työs­ken­teli vajaa kymmenen vuotta ener­giayhtiö ST1:llä.

”Olen iloinen ja otettu saamas­tani luot­ta­muk­sesta. Uusiu­tuvan ener­gian kysyntä kasvaa voimak­kaasti, ja me myrs­ky­läiset haluamme ja voimme saavuttaa kunnian­hi­moi­sim­matkin tavoit­teet. Nyt olen todella ylpeä siitä, että meillä on yli 40 hanketta ja lähes 50 työn­te­kijää eri puolilla Suomea”, Laurila kertoo.

Myös uusi opera­tii­vinen johtaja Antti Korkia­koski on työs­ken­nellyt Myrs­kyllä reilun kahden vuoden ajan. Aikai­semmin hän vastasi tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keiden maan­käy­töstä ja yhteis­työstä maano­mis­ta­jien kanssa. Korkia­kos­kella on yli 20 vuoden kokemus kaupan alan johto­teh­tä­vistä.

”Tehtä­väni on edesauttaa kasvu­yh­tiön tavoit­teiden toteu­tu­mista, sillä näemme tuuli- ja aurin­ko­voiman valta­vana mahdol­li­suu­tena koko Suomelle. Meillä on tällä hetkellä kehit­teillä 5 000 megawattia maatuu­li­voimaa ja 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa ympäri Suomea, Korkia­koski sanoo.

Jatkossa kasvua siivittää Suomen mitta­kaa­vassa merkit­tävä stra­te­ginen kump­pa­nuus tans­ka­laisen rahas­to­yh­tiön Copen­hagen Infra­struc­ture Part­nersin kanssa. Yhteis­työssä CIP ja Myrsky tulevat teke­mään yli kahden miljardin inves­toinnit tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­kei­siin Suomessa, mikä tarkoittaa noin 1800 megawatin sähkön­tuo­tantoa.

”Olen ylpeä siitä, että saamme Heidin ja Antin osaa­misen mukaan juuri tähän kehi­tys­vai­hee­seen. Arvostan suuresti sitä, miten molem­pien arvot ja visiot istuvat yritys­kult­tuu­riimme ja tapaamme toimia. Myrs­ky­läinen yhdessä teke­misen meininki jatku­koon”, iloitsee yhtiön perus­taja ja halli­tuksen puheen­joh­taja Tuomas Candelin-Palm­qvist.

Myrsky Energia on vuonna 2020 perus­tettu suoma­lainen ener­giayhtiö, joka tekee päämää­rä­tie­toi­sesti töitä kestä­vämmän tule­vai­suuden eteen. Myrskyn tehtävä on tuottaa koti­maista uusiu­tuvaa ener­giaa, joka vahvistaa paikal­lista elin­voimaa, parantaa Suomen omava­rai­suutta sekä tukee vihreää siir­tymää ja hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teiden saavut­ta­mista.

Lisä­tiedot ja media­tie­dus­telut:

Riikka Säkkinen, henki­löstö- ja vies­tin­tä­joh­taja

p. 040 524 2768

riikka@myrsky.fi