Myrs­kyllä Milla Friman tekee laskelmia ja mallin­nuksia

Tuulia­na­lyyy­tikko Milla Frimanin työn­ku­vaan kuuluu erilaisten tuuleen liit­ty­vien kysy­mysten pohdinta. Hän osal­listuu tuuli­voi­ma­hank­keen elin­kaaren suun­nit­te­luun alusta loppuun asti.

Tuulen asian­tun­ti­jana Milla Frimanin työhön sisältyy erityi­sesti tuuli­voima-alueiden suun­nit­telua, virtaus-, ääni- ja välke­las­kentaa, tuuli­mit­tausten valvontaa ja konsult­ti­töiden koor­di­nointia. Lisäksi tuulia­na­lyy­tikko on mukana yhtiön käyt­tä­mien tuuli­voi­ma­tur­bii­nien valit­se­mi­sessa.

“Työs­säni on iso yhteis­kun­nal­linen vaikut­ta­vuus, mikä on mahtavaa. Ilmas­ton­muutos on yksi suurim­mista haas­teista maail­massa, johon uusiu­tuva energia tarjoaa ratkai­suja. Vihreä siir­tymä merkitsee ener­gia­jär­jes­tel­mään massii­visia muutoksia, joilla on pitkät ja posi­tii­viset seuraukset.”, Milla toteaa.

Milla on koulu­tuk­sel­taan meteo­ro­logi eli ilma­tie­tei­lijä, ja hän on työs­ken­nellyt aiemmin meteo­ro­lo­gisten instru­ment­tien tuote­ke­hi­tyk­sessä, tutki­jana valtiolla sekä projek­ti­pääl­lik­könä konsult­tiy­ri­tyk­sessä. Myrs­kyllä tuulia­na­lyy­tik­kona Milla pääsee olemaan osa tuuli­voi­ma­hank­keiden elin­kaarta alusta loppuun ja hyödyn­tä­mään tuuli­voima-alan konsul­toin­nista kerryt­tä­määnsä työko­ke­musta.

“Tunnen konsult­ti­maa­ilman ja tiedän, miten asioiden pitäisi toimia ja millaisia haas­teita voi tulla eteen. Koke­muk­ses­tani onkin hyötyä kipe­rissä tilan­teissa.”

Myrs­kyllä Milla syventyy mallin­ta­mi­seen. Tuuli­puis­to­hank­keista selvi­te­tään etukä­teen, millaiset alueen tuulio­lo­suh­teet ovat sekä millaisia ääni- ja välke­ti­lan­teita tuuli­voi­malat voivat siellä saada aikaan.

“Näiden tietojen pohjalta pysty­tään opti­moi­maan sopivia tuuli­voi­ma­loiden sijoit­te­lu­vaih­toeh­toja ja arvioi­maan, kuinka paljon voimalat tuot­tai­sivat ener­giaa hank­keen poten­ti­aa­lisen elin­kaaren aikana.”

Yhteinen päämäärä ohjaa työn­tekoa

Myrs­kyllä Millaa innostaa osal­lis­tu­minen tuuli­voi­ma­hank­keen koko elin­kaa­reen alusta loppuun asti. Hän näkee tärkeänä yrityksen koti­mai­suuden ja vastuul­lisen toiminnan. Rekry­toin­ti­vai­heessa asetetut odotukset ovat täyt­ty­neet.

“Meillä on hyvin rento ilma­piiri ja saman­hen­kistä porukkaa. Työt hoide­taan suun­ni­tel­lusti ja ollaan reiluja kaikkia kohtaan. Kiirees­säkin asioihin osataan suhtautua rauhal­li­sesti.”

Tuulia­na­lyy­tik­kona Milla keskus­telee sisäi­sesti paljon hanke­ke­hitys- ja maan­käyt­tö­tii­mien kanssa. Jokai­sella on oman­lai­sensa asian­tun­temus, mutta päämäärä on kaikilla yhteinen.

“Maan­käytön asian­tun­ti­jamme esimer­kiksi kertovat minulle, jos maano­mis­ta­jilla on toiveita turbii­nien sijoit­te­luun liit­tyen, jotta voisin ottaa sen mahdol­li­simman hyvin huomioon omassa suun­nit­te­lu­työs­säni. Arvos­tamme maano­mis­tajia ja heidän ympä­ris­töään ja haluamme toimia yhtei­sym­mär­ryk­sessä heidän kans­saan”, Milla summaa.