Myrs­kyllä Milla Friman tekee laskelmia ja mallin­nuksia

Milla Frimanin työtä ovat tuuleen liit­tyvät kysy­mykset. Myrs­kyllä se tarkoittaa esimer­kiksi tuuli­voima-alueiden suun­nit­telua niin, että ener­giaa saadaan mahdol­li­simman paljon ja hait­toja aiheutuu mahdol­li­simman vähän.

Tuulia­na­lyy­tikko on tuulen asian­tun­tija. Työhön sisältyy erityi­sesti tuuli­voima-alueiden suun­nit­telua, virtaus-, ääni- ja välke­las­kentaa, tuuli­mit­tausten valvontaa ja konsult­ti­töiden koor­di­nointia. Lisäksi tuulia­na­lyy­tikko on mukana yhtiön käyt­tä­mien tuuli­voi­ma­tur­bii­nien valit­se­mi­sessa.

– Tuuli kiin­nostaa, koska se on yksi suurim­mista luon­non­voi­mista ja määrit­telee hyvin paljon sitä, mitä Suomessa ja koko maapal­lolla tapahtuu, Milla Friman kertoo.

Tuulesta saatava energia mahdol­listaa myös siir­tymän uusiu­tu­vaan ener­giaan ja luopu­misen fossii­li­sista ener­gia­läh­teistä, jotka saas­tut­tavat ilma­ke­häämme.

– Työs­säni on iso yhteis­kun­nal­linen vaikut­ta­vuus, ja se on mahtavaa. Ilmas­ton­muutos on yksi suurim­mista haas­teista maail­massa, ja uusiu­tuva energia tuo siihen helpo­tusta. Vihreä siir­tymä merkitsee ener­gia­jär­jes­tel­mään massii­visia muutoksia, joilla on pitkät ja posi­tii­viset seuraukset. Uusi aika­kausi alkaa tästä.

Saman­hen­ki­sellä poru­kalla kohti yhteistä päämäärää

Milla on koulu­tuk­sel­taan meteo­ro­logi eli ilma­tie­tei­lijä. Ennen Myrskyä hän on työs­ken­nellyt meteo­ro­lo­gisten instru­ment­tien tuote­ke­hi­tyk­sessä, tutki­jana valtiolla ja projek­ti­pääl­lik­könä konsult­tiy­ri­tyk­sessä.

Luon­non­tie­teet ovat aina kiin­nos­ta­neet Millaa, ja aiem­pien töiden kautta on teoreet­tisen asian­tun­ti­juuden rinnalle tullut mukaan myös tekno­lo­gia­puoli. Tuuli­voima-alaan liittyy monia yhteen­so­vi­tet­tavia näkö­kulmia.

– Jokainen työko­kemus on auttanut mieluisan ammatin hahmot­ta­mi­sessa. Kun minuun otet­tiin Myrs­kyltä yhteyttä, ajat­telin, että olisi kiin­nos­tavaa olla osana tuuli­voi­ma­hank­keiden elin­kaarta alusta loppuun asti.

Rekry­toin­ti­vai­heessa Millalle annetut odotukset ovat täyt­ty­neet. Hänelle on myös tärkeää, että Myrsky on suoma­lainen ja vastuul­linen yritys.

– Minut on yllät­tänyt se, että meillä on hyvin rento ilma­piiri ja saman­hen­kistä porukkaa. Työt hoide­taan mutta ei pingo­teta, ollaan reiluja kaikkia kohtaan. Kiiret­täkin on, sen myönnän, mutta silti osataan suhtautua rennosti asioihin.

Tuulia­na­lyy­tikko keskus­telee sisäi­sesti paljon hanke­ke­hitys- ja maan­käyt­tö­tii­mien kanssa. Jokai­sella on oman­lai­sensa asian­tun­temus, mutta päämäärä on kaikilla yhteinen.

– Maan­käytön asian­tun­ti­jamme esimer­kiksi kertovat minulle, jos maano­mis­ta­jilla on toiveita turbii­nien sijoit­te­luun liit­tyen, jotta voisin ottaa sen mahdol­li­simman hyvin huomioon omassa suun­nit­te­lu­työs­säni. Arvos­tamme maano­mis­tajia ja heidän ympä­ris­töään, haluamme olla yhtei­sym­mär­ryk­sessä heidän kans­saan.

Milla työs­ken­telee Helsingin-toimis­tolla, mutta on tiiviissä yhtey­dessä työka­ve­reihin ympäri Suomen sekä etäyh­teyksin että kasvok­kais­ta­paa­mi­sissa. Lisäksi hän käy toisi­naan hanke­koh­teilla arvioi­massa maaston raken­net­ta­vuutta.

– Vaikka työni on enim­mäk­seen laskentaa ja kart­ta­työtä, maas­to­käyn­te­jäkin on toki hyvä tehdä, jotta on koko­nais­kä­sitys suun­nit­te­lua­lueiden ympä­ris­töstä.

Arvioita tuotan­nosta, mallin­nuksia äänestä ja välk­keestä

Työs­sään tuulia­na­lyy­tik­kona Milla hyödyntää tuuli­voima-alan konsul­toin­nista kerryt­tä­määnsä työko­ke­musta. Hänen tehtä­viinsä kuuluu konsul­teilta ostet­tavan työn, kuten tuuli­mit­tausten koor­di­nointi sekä konsult­tien teke­mien raport­tien tarkas­ta­minen.

– Tunnen konsult­ti­maa­ilman ja tiedän, miten asioiden pitäisi toimia ja millaisia haas­teita voi tulla eteen. Nyt voin neuvoa heitä, jos tulee kiperä tilanne eteen, ja toisaalta ajaa Myrskyn etua, jotta kaikki tulee hoide­tuksi, kuten on sovittu.

Myrs­kyssä Milla on päässyt syven­ty­mään mallin­ta­mi­seen. Tuuli­puis­to­hank­keista selvi­te­tään etukä­teen, millaiset alueen tuulio­lo­suh­teet ovat sekä millaisia ääni- ja välke­ti­lan­teita tuuli­voi­malat voivat siellä saada aikaan.

Tuuli- ja tuotan­to­mal­linnus perustuu fysiikan lakeihin. Sitä tehdään erityi­sellä tieto­ko­neoh­jel­mis­tolla sekä kansain­vä­listen orga­ni­saa­tioiden tuuli­mal­leja hyödyn­täen. Pohja­tie­tona käyte­tään esimer­kiksi maaston korkeutta ja rosoi­suutta eli sitä, kuinka paljon pinta pyrkii jarrut­ta­maan ilma­vir­tausta ja onko maas­tossa esimer­kiksi puustoa, peltoa tai vesistöä. Lisäksi mallin­nuk­sessa hyödyn­ne­tään tuuli­mit­taus­dataa, jos sitä on käytet­tä­vissä.

– Näiden tietojen pohjalta pysty­tään opti­moi­maan sopivia tuuli­voi­ma­loiden sijoit­te­lu­vaih­toeh­toja ja arvioi­maan, kuinka paljon voimalat tuot­tai­sivat ener­giaa hank­keen poten­ti­aa­lisen elin­kaaren aikana.

Tuuli­voi­ma­loiden aiheut­ta­mien ääni- ja välke­vai­ku­tusten mallin­ta­mista varten on niin ikään ohjel­misto. Niissä otetaan huomioon hankea­lueen ympä­rillä olevat asuin­ra­ken­nukset. Tarkoi­tuk­sena on selvittää, miten voima­loita voidaan sijoi­tella alueelle suhteessa asutuk­seen. Suomessa tuuli­voi­malan aiheut­tama äänen­taso ei saa esimer­kiksi ylittää 40 desi­belin rajaa suhteessa asuin­ra­ken­nuk­seen. Tuuli­voi­ma­loiden aiheut­tamaa välkettä syntyy, kun voimalan lavat pyörivät ja aiheut­tavat varjon maan­pin­nalle. Myös sille on rajansa, kuinka monta tuntia välkettä saa muodostua asui­na­lu­eelle.

– Viimeis­tään siinä vaiheessa, kun tuuli­voi­ma­puisto on raken­nettu, suun­nit­te­lutyö konkre­ti­soituu. Ne laskelmat ja arviot, joita tällä hetkellä tehdään, voivat toteutua tule­vai­suu­dessa, Milla sanoo.

–  Siihen saakka saa elää pienessä jänni­tyk­sessä. Se on tietyn­lainen moti­vaat­tori, että haluaa olla pitkään mukana, jotta näkee, miten tark­kaan arviot toteu­tuvat.