Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Saari­jär­velle

Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Saari­järven Hillo­ne­valle. Tuuli­voima-alueen koko­nais­teho on enim­mil­lään noin 240 megawattia.

Suoma­lainen uusiu­tuvan ener­gian yhtiö Myrsky on jättänyt Saari­järven kaupun­gille kaavoi­tus­aloit­teen tuuli­voi­mao­say­leis­kaavan laati­mi­seksi Pylkön­mäen kylän länsi­puo­lelle. Alus­ta­vien selvi­tysten mukaan alueelle voidaan rakentaa noin 24 tuuli­voi­malaa.

Hankea­lueen koko on noin 3 200 hehtaaria, ja se sijaitsee reilut 25 kilo­metriä Saari­järven keskus­tasta länteen. Pylkön­mäen taajama on noin kahden ja Paajalan kylä noin neljän kilo­metrin päässä suun­ni­tel­lusta hankea­lu­eesta.

Hillo­nevan alueen voima­loiden määrä, sijainti ja koko­nais­kor­keus tarken­tuvat hank­keen osay­leis­kaa­voi­tuksen ja ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­telyn edetessä. Tuuli­voi­ma­loiden suun­ni­teltu yksik­kö­teho on tällä hetkellä 6–10 megawattia ja korkeus enin­tään 300 metriä. Tuuli­voima-alueen koko­nais­teho on enim­mil­lään 240 megawattia.

”Hanke on alku­vai­heessa, mutta näemme Hillo­nevan sijainnin ja olosuh­teiden sovel­tuvan erin­omai­sesti tuuli­voi­ma­tuo­tan­nolle. Seutu on todettu poten­ti­aa­li­seksi tuuli­voima-alueeksi myös Keski-Suomen maakun­ta­kaa­vassa 2040. Lisäksi seudun maano­mis­tajat ovat olleet hyvin kiin­nos­tu­neita tuuli­voiman tarjoa­mista mahdol­li­suuk­sista, ja olem­mekin jo solmi­neet maan­vuo­kraus­so­pi­muksia”, kertoo Hillo­nevan hank­keesta vastaava Myrskyn hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö Ville Suorsa.

Kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­mi­sestä hank­keen tarkem­paan suun­nit­te­luun

Kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­misen jälkeen hank­keen seuraavat vaiheet ovat kaavoi­tuksen osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­tioh­jelman laati­minen.

Hank­keen suun­nit­te­lussa huomioi­daan osay­leis­kaa­voi­tuksen ja YVA-menet­telyn yhtey­dessä tehtä­vien selvi­tysten tulokset sekä sidos­ryh­mien esit­tämät näke­mykset. Kaavoi­tuksen rinnalla hankea­lu­eella tehdään myös kattavat tuuli­mit­taukset ja selvi­te­tään sähkön­siirron toteu­tus­vaih­toehdot.

”Tavoit­teemme on, että hank­keen tarken­tu­neet suun­ni­telmat ovat julki­sesti nähtä­villä ensi syksynä. Samassa yhtey­dessä järjes­te­tään kaikille avoin ylei­sö­ti­lai­suus, johon kunta­laiset ja loma-asuk­kaat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita”, Suorsa sanoo.

Hillo­nevan hank­keen edetessä kaava-alueella tarkas­tel­laan myös mahdol­li­suutta aurin­ko­voi­ma­tuo­tan­toon ja sähkön varas­toin­tiin. Myrskyn tavoit­teena on aloittaa tuuli­voima-alueen raken­ta­minen tämän vuosi­kym­menen lopulla.

Myrskyn toiminnan pain­opiste on tuuli- ja aurin­ko­voi­massa. Yhtiöllä on työn alla 5 000 megawattia maatuu­li­voimaa ja 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa. Kaavoi­tuk­seen eden­neitä tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keita on yhteensä 19 ympäri Suomea.

Nyt suun­ni­tellun Hillo­nevan tuuli­voi­ma­hank­keen lisäksi Myrs­kyllä on kaavoi­tuk­sessa kolme muuta hanketta Keski-Suomessa. Ne sijait­sevat Pihti­pu­taalla, Kinnu­lassa ja Kyyjär­vellä.

Lisä­tiedot:

Ville Suorsa, hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö
Myrsky Energia
040 683 4224
ville@myrsky.fi
(perhe­va­paalla 8.-19.3.)

Eevis Metsola, hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö
Myrsky Energia
040 729 8181
eevis@myrsky.fi