Myrskyn brändi loi jämerän pohjan uusille verk­ko­si­vuille

Myrsky on pake­toinut reilun vuoden mittaisen brändi- ja verk­ko­sivu-uudis­tuksen. Imagol­linen remontti on suun­ni­teltu yhdessä kaik­kien myrs­ky­läisten kanssa. Olemme myös kuul­leet ja kuun­nel­leet kump­pa­nei­tamme, kun haaru­koimme Myrskyn vies­tinnän laatua, määrää ja tapaa.

Myrskyn brändi kertoo sekä työn­te­ki­jöiden syväl­li­sestä ammat­ti­tai­dosta että yhtiön lempeästä yhteis­työn kult­tuu­rista. Brändin sydä­messä on Luon­non­voi­mien asialla -lupaus: Me Myrs­kyllä olemme sitou­tu­neet kestä­viin ja uuden­lai­siin ratkai­suihin ja tiedämme, että kaikki käyt­tä­mämme voima on peräisin luon­nosta.

Uusi logo ja visu­aa­linen ilme heijas­tavat luon­nol­lista voimaa mutta myös selkeyttä. Pelk­kien koreiden sanojen ja komeiden kuvien sijaan haluamme olla jykevä ja luotet­tava perus­kallio.

Uudis­tuksen tuiver­ruk­sessa ovat olleet myös verk­ko­sivut, jotka ovat nyt entistä selkeämmät ja help­po­käyt­töi­semmät. Tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keiden kump­panit – maano­mis­tajat ja kunta­laiset, päät­täjät, viran­omaiset ja media – saavat verk­ko­si­vuilta ajan­ta­saista tietoa sekä meistä että hank­keis­tamme. Sivusto on myös uusille poten­ti­aa­li­sille myrs­ky­läi­sille kanava etsiä ja löytää työpaik­koja.

Neljä nostoa Myrskyn brändi- ja verk­ko­si­vus­to­uu­dis­tuk­sesta:

1. Yhteis­työn voimalla aikaan­saatu uudistus
Uudis­tettu brändi ja raamit uusille verk­ko­si­vuille on luotu yhteis­työssä työn­te­ki­jöiden ja ulkoisten sidos­ryh­mien kanssa.

2. Yhdessä luon­non­voi­mien asialla
Uuden brändin ytimessä on lupaus Luon­non­voi­mien asialla, joka heijastaa Myrskyn sitou­tu­mista kestä­viin ja totuttua haas­ta­viin ratkai­suihin ja ympä­ristön kunnioit­ta­mi­seen. Myrs­ky­läiset ovat luon­non­voi­mien ja luonnon voimien asialla joka päivä luoden ener­giaa ja arvoa paikal­li­sesti, kansal­li­sesti ja tule­vai­suu­dessa myös pohjois­mai­sesti.

3. Käyt­tä­jille suun­ni­tellut verk­ko­sivut
Uudet verk­ko­sivut on suun­ni­teltu help­po­käyt­töi­sem­miksi tarjoten ajan­ta­saista tietoa erityi­sesti Myrskyn hank­keista. Lisäksi ne tarjoavat mahdol­li­suuden entistä tehok­kaam­paan yhtey­den­pi­toon eri sidos­ryh­mien kanssa.

4. Esillä energia-alan urapol­kuja ja myrs­ky­läisiä
Verk­ko­si­vuilla kerro­taan myrs­ky­läisten urapo­luista ja -mahdol­li­suuk­sista sekä etsi­tään uusia kykyjä raken­ta­maan kestävää tule­vai­suutta.