Myrskyn sisa­ryhtiö perus­tettu jatko­ja­los­ta­maan puhdasta sähköä

Suoma­lainen uusiu­tuvan ener­gian yhtiö Myrsky Energia on saanut uuden sisa­ryh­tiön, joka keskittyy erityi­sesti tuuli- ja aurin­ko­voi­malla tuotetun sähkön jatko­ja­los­ta­mi­seen. Elekt­ro­ni­tehdas suun­nit­telee parhail­laan inves­toin­teja muun muassa Perä­meren alueelle.

Elekt­ro­ni­tehdas eli eTehdas on suoma­lainen sähkö­ener­gian jatko­ja­los­tus­yhtiö, joka investoi sähkön varas­toin­tiin sekä vedyn valmis­tuk­seen ja proses­soi­mi­seen korkeamman jalos­tusarvon tuot­teiksi, kuten ammo­nia­kiksi ja metaa­niksi.

Myrsky ja eTehdas kuuluvat Tuomas Candelin-Palm­qvistin perus­ta­maan suoma­lai­seen konser­niin, joka edistää uusiu­tuvan ener­gian tuotantoa sekä vähä­hii­lisen talouden kehit­ty­mistä ja sijoit­tu­mista Suomeen.

”Myrskyn tehtävä on tuottaa koti­maista ja fossii­li­va­paata tuuli- ja aurin­ko­sähköä, ja eTehdas kehittää puhtaasta sähköstä seuraavan jalos­tusarvon tuot­teita. Tahto­ti­lamme on, että prosessin koko arvo­ketju kehittyy Suomeen”, yhtiöiden halli­tuksen puheen­joh­taja Candelin-Palm­qvist tiivistää työn­jaon.

eTehdas kartoittaa parhail­laan poten­ti­aa­lisia alueita vedyn valmis­ta­mi­selle ja jatko­ja­los­ta­mi­selle sekä teol­lisen mitta­luokan akkuin­ves­toin­neille. Yhtiön tavoit­teena on rakentaa Suomeen merkit­tävä inves­toin­ti­ko­ko­nai­suus vuoteen 2030 mennessä.

”Käymme parhail­laan vuoro­pu­helua uusiu­tuvan ener­gian jatko­ja­los­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neiden kuntien ja yritysten kanssa. Käyn­nis­timme hanke-esisel­vi­tykset viime vuoden puolella, ja tavoit­teemme on aloittaa kuluvan kevään aikana kahden merkit­tävän hanke­ko­ko­nai­suuden täysi­mää­räinen edis­tä­minen”, Candelin-Palm­qvist valottaa yhtiön tulevia suun­ni­telmia.

Sekä Myrskyn että eTeh­taan visioissa Suomesta tulee maail­man­luokan uusiu­tuvan ener­gian suun­nan­näyt­täjä. Pitkään uusiu­tuvan ener­gian parissa työs­ken­nellyt Candelin-Palm­qvist näkee ajan olevan juuri nyt oikea uusiu­tuvan sähkön jatko­ja­los­ta­mi­selle.

”Nyt jaetaan kortit seuraa­viksi vuosi­kym­me­niksi. Suomelle voi käydä tässä globaa­lissa ener­gia­mur­rok­sessa todella hyvin. Puhdas energia on Suomen teol­lisen histo­rian suurin mahdol­li­suus.”


Lisä­tiedot ja yhtey­de­notot:


Tuomas Candelin-Palm­qvist, yrit­täjä ja yhtiöiden halli­tuksen puheen­joh­taja
Elekt­ro­ni­tehdas ja Myrsky Energia
tuomas@myrsky.fi

Heidi Laikari, mark­ki­nointi- ja vies­tin­tä­pääl­likkö
Myrsky Energia
050 381 1609
heidi.laikari@myrsky.fi