Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Konne­ve­delle

Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Konne­veden Miilu­kan­kaalle. Tuuli­voima-alueen koko­nais­teho on enim­mil­lään noin 180 megawattia.

Suoma­lainen uusiu­tuvan ener­gian yhtiö Myrsky on jättänyt Konne­veden kunnalle kaavoi­tus­aloit­teen tuuli­voi­mao­say­leis­kaavan laati­mi­seksi Miilu­kan­kaan alueelle. Alus­ta­vien selvi­tysten mukaan Miilu­kan­kaalle voidaan rakentaa noin 18 tuuli­voi­malaa. Hankea­lueen koko on noin 1 800 hehtaaria ja se sijaitsee reilut 3,5 kilo­metriä Konne­veden keskus­tasta pohjoi­seen.

Miilu­kan­kaan alueen voima­loiden määrä, sijainti ja koko­nais­kor­keus tarken­tuvat hank­keen osay­leis­kaa­voi­tuksen ja ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­telyn edetessä. Tuuli­voi­ma­loiden suun­ni­teltu yksik­kö­teho on tällä hetkellä 6–10 megawattia ja korkeus enin­tään 300 metriä. Tuuli­voima-alueen koko­nais­teho on enim­mil­lään 180 megawattia.

”Hanke on alku­vai­heessa, mutta Miilu­kan­kaan sijainti ja olosuh­teet näyt­tävät erin­omai­silta tuuli­voiman tuotan­nolle. Seutu on myös tunnis­tettu poten­ti­aa­li­seksi tuuli­voima-alueeksi Keski-Suomen maakun­ta­kaa­vassa 2040. Lisäksi alueen maano­mis­tajat ovat erit­täin kiin­nos­tu­neita tuuli­voiman mahdol­li­suuk­sista, ja noin kolme neljäs­osaa alueesta on jo maan­vuo­kra­so­pi­musten piirissä”, kertoo Miilu­kan­kaan hank­keesta vastaava Myrskyn hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö Ilkka Oika­rinen.

Kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­mi­sestä hank­keen tarkem­paan suun­nit­te­luun

Kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­misen jälkeen hank­keen seuraavat vaiheet ovat kaavoi­tuksen osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­tioh­jelman laati­minen.

Hank­keen suun­nit­te­lussa huomioi­daan osay­leis­kaa­voi­tuksen ja YVA-menet­telyn yhtey­dessä tehtä­vien selvi­tysten tulokset sekä sidos­ryh­mien esit­tämät näke­mykset. Kaavoi­tuksen rinnalla hankea­lu­eella tehdään myös kattavat tuuli­mit­taukset ja selvi­te­tään sähkön­siirron toteu­tus­vaih­toehdot.

”Tavoit­teemme on, että hank­keen tarken­tu­neet suun­ni­telmat esitel­lään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Järjes­tämme Konne­ve­dellä kaikille avoimen ylei­sö­ti­lai­suuden, johon erityi­sesti kunta­laiset ja loma-asuk­kaat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita kerto­maan mieli­pi­tei­tään ja näke­myk­siään”, Oika­rinen sanoo.

Miilu­kan­kaan hank­keen edetessä kaava-alueella tarkas­tel­laan myös mahdol­li­suutta aurin­ko­voi­ma­tuo­tan­toon ja sähkön varas­toin­tiin. Myrskyn tavoit­teena on aloittaa tuuli­voima-alueen raken­ta­minen tämän vuosi­kym­menen lopulla.

Myrskyn toiminnan pain­opiste on tuuli- ja aurin­ko­voi­massa. Yhtiöllä on työn alla 5 000 megawattia maatuu­li­voimaa ja 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa. Kaavoi­tuk­seen eden­neitä tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keita on yhteensä 20 ympäri Suomea.

Nyt suun­ni­tellun Miilu­kan­kaan tuuli­voi­ma­hank­keen lisäksi Myrs­kyllä on kaavoi­tuk­sessa neljä muuta hanketta Keski-Suomessa. Ne sijait­sevat Pihti­pu­taalla, Saari­jär­vellä, Kinnu­lassa ja Kyyjär­vellä.

Lisä­tiedot:

Ilkka Oika­rinen, hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö
Myrsky Energia
044 508 1981
ilkka.oikarinen@myrsky.fi