Myrskyn hanke­ke­hi­tys­joh­ta­jaksi Tiia Possakka

Myrskyn hanke­ke­hi­tys­joh­ta­jaksi on nimetty Tiia Possakka. Aikai­semmin hän on työs­ken­nellyt yhtiön hanke­ke­hi­tys­pääl­lik­könä ja tuuli­voi­ma­tiimin esihen­ki­lönä. Uudessa roolis­saan Tiia vastaa koko­nais­val­tai­sesti Myrskyn hanke­ke­hi­tyk­sestä, jonka tavoit­teena on kehittää tuuli-, aurinko- ja hybri­di­hank­keita raken­nus­val­miu­teen.

Myrsky Energia on suoma­lainen ener­giayhtiö, joka on perus­tettu vuonna 2020. Tiia on yksi yhtiön konka­reista, sillä hän työs­ken­nellyt Myrs­kyllä kahden vuoden ajan­toi­mien hanke­ke­hi­tys­pääl­lik­könä ja tiimin­ve­tä­jänä. Aikai­sempaa koke­musta on kertynyt muun muassa kunta­puolen maan­käytön tehtä­vistä, kuten kaavoi­tuk­sesta.

Hanke­ke­hi­tys­joh­tajan tehtävä herätti Tiian kiin­nos­tuksen jo rekry­toinnin alku­vai­heessa, ja hän eteni menes­tyk­sek­käästi proses­sissa. Tiia uskoo tehtävän tarjoavan sopi­vasti haas­teita sekä mahdol­li­suuden kehittyä esihen­ki­lö­teh­tä­vissä.  Hanke­ke­hi­tys­joh­taja toimii Myrskyn neljän eri tiimin yhteen­ve­tä­vänä voimana ja varmistaa hanke­ke­hi­tyksen onnis­tu­misen. Uusiu­tuvan ener­gian hank­keita vievät Myrs­kyllä eteen­päin hanke­ke­hi­tys­tiimit, joita ovat tuuli- ja aurin­ko­voiman hanke­ke­hi­tys­pääl­liköt, maan­käyttö, kartoitus, aineistot ja analy­tiik­ka­tiimi.

”Rakastan isoja koko­nai­suuksia, proses­seja sekä niiden hallintaa. Näihin voin uuden tehtä­väni kautta vaikuttaa entistä enemmän. Vaikka minulla on jo valmiiksi koke­musta tiimin luot­saa­mi­sesta, pääsen nyt kehit­tä­mään johta­juus­tai­to­jani aivan uudella tavalla.”,

Tiian mukaan Myrsky on erit­täin hyvä paikka sekä amma­til­li­selle että henki­lö­koh­tai­selle kasvulle. Yhtiössä on muun muassa matala orga­ni­saa­tio­ra­kenne, jossa alan asian­tun­tijat saavat tehdä itse­näisiä päätöksiä yhdessä tiimin kanssa.

”Odotan, että pääsemme tiimien kanssa yhdessä teke­mällä onnis­tu­mi­siin sekä asetet­tuihin tavoit­tei­siin. Työn­teon ilma­piiri ja kult­tuuri on todella hyväk­syvää – me puhum­mekin täällä myrs­ky­läi­syy­destä.”

Edessä on muitakin jännit­täviä elämän­muu­toksia, sillä kesä­kuussa Tiia jää vanhem­pain­va­paalle. Tiian saap­pai­siin vt. hanke­ke­hi­tys­joh­ta­jaksi hyppää Olli Kivi­niemi, joka siirtyy tehtä­vään hanke­pääl­li­köiden tiimi­ve­täjän roolista.

”Koen, että valin­tani hanke­ke­hi­tys­joh­ta­jaksi on osoitus Myrskyn rohkeu­desta ja luot­ta­muk­sesta”, Tiia toteaa.

Tiialle parasta uusiu­tuvan ener­gian parissa työs­ken­te­lyssä on työn konkreet­ti­suus – jokainen hanke edistää yhteis­kun­tamme siir­ty­mistä pois fossii­li­sista polt­toai­neista ja lähemmäs hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teiden saavut­ta­mista. Lisäksi jatku­vassa muutok­sessa oleva toimin­taym­pä­ristö haastaa koko energia-alaa sopeu­tu­maan nopeasti muutok­siin sekä turbu­lens­seihin.

“Kun kehi­tämme uusiu­tuvaa ener­giaa ja etsimme järkeviä ener­gian­tuo­tan­to­muo­toja, taklaamme yleis­maa­il­mal­lisia haas­teita ympä­ristön näkö­kul­masta. Siir­tymä uusiu­tu­vaan ener­giaan edistää myös Suomen ener­giao­ma­va­rai­suutta ja tukee koti­maista tuotantoa. Nämä ovat sellaisia asioita, joiden takana seison myös omien elämän­va­lin­to­jeni kautta.”