Myrskyn Riitamaa-Nurmes­nevan tuuli­voi­ma­hanke etenee

Kärsä­mäen kunta ja Pyhä­järven kaupunki ovat hyväk­sy­neet Myrskyn Riitamaa-Nurmes­nevan tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keen tuuli­voi­mao­say­leis­kaa­va­luon­nokset. Osay­leis­kaa­voissa esite­tään kaava­rat­kaisun peri­aat­teet, voima­la­paik­kojen sijainnit sekä ohjeel­liset tielin­jaukset.

Myrsky Energia suun­nit­telee Kärsä­mäen kunnan ja Haapa­järven kaupungin Riitamaa-Nurmes­nevan alueelle enin­tään 53 tuuli­voi­malaa, joista 17 sijoittuu Pyhä­järven puolelle ja 36 Kärsä­mäen alueelle. Voima­loiden koko­nais­kor­keus on enin­tään 300 metriä ja yksik­kö­teho arviolta 6–10 megawattia.

Lisäksi Riitamaa-Nurmes­ne­valle suun­ni­tel­laan aurin­ko­voi­ma­tuo­tantoa käytöstä pois­te­tuille turve­tuo­tan­toa­lueille. Riita­maan hankea­lu­eella aurin­ko­voima-alueen koko on noin 58 hehtaaria ja koko­nais­teho arviolta 50 megawattia, kun Nurmes­ne­valla aurin­ko­voiman suun­nit­te­lua­lueen koko on noin 400 hehtaaria ja koko­nais­teho arviolta 200 megawattia. Aurin­ko­voi­ma­po­ten­ti­aa­li­silla alueilla suun­ni­tel­laan parhail­laan sätei­ly­mit­tauk­sien aloit­ta­mista. Lopul­linen aurin­ko­voima-alueen koko ja koko­nais­teho selviävät tarkemman suun­nit­telun yhtey­dessä.

”Riitamaa-Nurmes­nevan hanke on niin kutsuttu hybri­di­hanke, jonka tavoit­teena on yhdistää tuuli- ja aurin­ko­voimaa. Yhdis­tä­mällä uusiu­tuvan ener­gian lähteitä ener­gian­tuo­tan­nosta saadaan tasai­sempaa. Suun­ni­tel­mis­samme on lisäksi sähkö­va­raston integroi­minen osaksi yhte­näistä sähkön­tuo­tan­to­jär­jes­telmää”, kertoo hank­keesta vastaava Myrskyn hanke­ke­hi­tys­joh­taja Tiia Possakka.

Tuuli­voima-aluetta suun­ni­tel­laan liitet­tä­väksi sähkö­verk­koon hankea­lueen länsi­puo­lella sijait­se­valla Pysäys­perän sähkö­ase­malla Haapa­jär­vellä. Vaih­toeh­toinen suun­ni­telma on rakentaa sähkö­asema Pyhä­järven Murto­pe­rälle kanta­verk­ko­yhtiö Fingridin toteut­ta­mana. Reit­tien koko­nais­pi­tuus on vaih­toeh­dosta riip­puen 25–41 kilo­metriä. Suun­ni­tel­missa on toteuttaa sähkön­siirto 400 kilo­volttin ja 400+110 kilo­voltin ilma­joh­doilla.

Osana hank­keen etene­mistä Kärsä­mäen kunta, Pyhä­järven kaupunki ja Pohjois-Pohjan­maan ELY-keskus järjes­tävät yhteisen ylei­sö­ti­lai­suuden 18.8. klo 16:30–19 Fros­teuksen koululla Kärsä­mäellä. Tilai­suu­dessa esitel­lään Riitamaa-Nurmes­nevan hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­se­lostus (YVA) sekä osay­leis­kaa­va­luon­nokset. Tilai­suu­teen on mahdol­lista osal­listua myös etänä.

Yhteistyö alueen maano­mis­ta­jien kanssa alkoi 2021. Riitamaa-Nurmes­nevan ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­tely ja hankea­lueiden tuuli­mit­taukset alkoivat vuonna 2022. Hank­keen osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telma sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­tioh­jelma olivat nähtä­villä saman vuoden loppu­puo­lella.

Lisä­tiedot

Tiia Possakka, hanke­ke­hi­tys­joh­taja
Myrsky Energia
040 353 8409
tiia@myrsky.fi

Niina Pirt­ti­niemi, hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö
Myrsky Energia
040 544 6021
niina.pirttiniemi@myrsky.fi