Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Toivak­kaan

Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Toivakan Metsä­sa­loon. Tuuli­voima-alueen koko­nais­teho on noin 31–50 megawattia. 

Suoma­lainen uusiu­tuvan ener­gian yhtiö Myrsky on jättänyt Toivakan kunnalle kaavoi­tus­aloit­teen tuuli­voi­mao­say­leis­kaavan laati­mi­seksi Metsä­salon alueelle. Hankea­lueen koko on noin 418 hehtaaria, ja se sijaitsee kuusi kilo­metriä Toivakan keskusta-alueesta lounaa­seen.  

Alus­ta­vien selvi­tysten mukaan Metsä­sa­loon voidaan rakentaa viisi tuuli­voi­malaa. Yksit­täisen tuuli­voi­malan yksik­kö­teho on 6–10 megawattia ja korkeus noin 250 metriä. Hank­keen voima­loiden määrä, sijainti ja koko­nais­kor­keus tarken­tuvat, kun tuuli­voi­mao­say­leis­kaa­voitus ja ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­tely etenevät. 

Maano­mis­tajat ovat olleet hyvin kiin­nos­tu­neita hank­keesta, ja kolme neljäs­osaa alueen yksi­tyi­sistä kiin­teistöistä on tehnyt maan­vuo­kra­so­pi­muksen”, kertoo Metsä­salon hank­keesta vastaava Myrskyn hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö Ilkka Väänänen.  

Kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­mi­sestä hank­keen tarkem­paan suun­nit­te­luun

Kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­misen jälkeen hank­keen seuraavat vaiheet ovat kaavoi­tuksen osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­tioh­jelman laati­minen. Suun­nit­te­lussa huomioi­daan osay­leis­kaa­voi­tuksen ja YVA-menet­telyn yhtey­dessä tehtä­vien selvi­tysten tulokset sekä sidos­ryh­mien esit­tämät näke­mykset. Kaavoi­tuksen rinnalla hankea­lu­eella tehdään myös kattavat tuuli­mit­taukset ja selvi­te­tään sähkön­siirron toteu­tus­vaih­toehdot. 

”Tavoit­teemme on, että yleis­kaavan osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telma sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­tioh­jelma ovat nähtä­villä alku­vuo­desta 2025, jolloin myös järjes­tämme ylei­sö­ti­lai­suuden paik­ka­kun­nalla. Kunta­laiset ja loma-asuk­kaat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita tilai­suu­teen”, Väänänen kertoo. 

Myrsky on luon­non­voi­mien asialla tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keissa ympäri Suomea. Työn alla on 5 000 megawattia maatuu­li­voimaa ja 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa. Kaavoi­tuk­seen eden­neitä hank­keita on yhteensä 24. Nyt suun­ni­tellun Toivakan hank­keen lisäksi Myrs­kyllä on kaavoi­tuk­sessa useita muita hank­keita Keski-Suomessa. Hankea­lueet sijait­sevat Pihti­pu­taalla, Kinnu­lassa, Kyyjär­vellä, Saari­jär­vellä ja Konne­ve­dellä.  

Lisä­tiedot:  
Ilkka Väänänen, hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö
Myrsky Energia
040 186 3860
ilkka@myrsky.fi