Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Kuhmoi­siin

Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Kuhmoisten Kari­järven alueelle. Hankea­lueen koko­nais­teho on enim­mil­lään 100 megawattia.

Myrsky Energia on jättänyt Kuhmoisten kunnalle kaavoi­tus­aloit­teen tuuli­voi­mao­say­leis­kaavan laati­mi­seksi. Alus­ta­vien selvi­tysten mukaan Kari­järven alueelle voidaan rakentaa 8–10 tuuli­voi­malaa.

Kuhmoisten kunnan­joh­taja Valt­teri Väyrynen suhtautuu Myrskyn hank­kee­seen myön­tei­sesti, sillä tuuli­voima tukee hankea­lueiden talou­del­lista hyvin­vointia ja muuta toime­liai­suutta. Tuuli­voi­ma­hank­keiden hyödyt näkyvät kunta­ta­lou­dessa muun muassa vuokra- ja kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lojen kasvun myötä.

”Kari­järven hanke on todel­linen piris­tys­ruiske. Vallit­se­vassa talous­ti­lan­teessa tarvi­taan juuri tämän­kal­taisia inves­toin­teja, jotka luovat pohjaa vakaalle kasvulle”, hän sanoo.

Kari­järven hankea­lueen koko on 681 hehtaaria, ja se sijoittuu Kuhmoisten kunta­kes­kuksen itä- ja koil­lis­puo­lelle. Alus­ta­vien suun­ni­tel­mien mukaan alueen tuuli­voi­ma­loista läntisin sijoittuu reilun kahden kilo­metrin päähän Kuhmoisten kirkosta.

“Teke­mämme mallin­nukset osoit­tavat, että Kari­järven alue soveltuu hyvin tuuli­voi­ma­tuo­tan­toon”, kertoo hank­keesta vastaava Myrskyn hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö Ilkka Oika­rinen.

Kari­järven alueen voima­loiden määrä, sijainti ja koko­nais­kor­keus tarken­tuvat hank­keen osay­leis­kaa­voi­tuksen ja ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­telyn edetessä. Tuuli­voi­ma­loiden suun­ni­teltu yksik­kö­teho on tällä hetkellä 6–10 megawattia ja korkeus enin­tään 300 metriä.

Kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­mi­sestä hank­keen tarkem­paan suun­nit­te­luun

Kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­misen jälkeen hank­keen seuraavat vaiheet ovat kaavoi­tuksen osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­tioh­jelman laati­minen. Hank­keen suun­nit­te­lussa huomioi­daan osay­leis­kaa­voi­tuksen ja YVA-menet­telyn yhtey­dessä tehtä­vien selvi­tysten tulokset sekä sidos­ryh­mien esit­tämät näke­mykset. Kaavoi­tuksen rinnalla hankea­lu­eella tehdään myös kattavat tuuli­mit­taukset ja selvi­te­tään sähkön­siirron toteu­tus­vaih­toehdot.

“Tavoit­teena on, että osay­leis­kaavan osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telma sekä YVA-ohjelma ovat julki­sesti nähtä­villä loppu­vuo­desta 2024. Järjes­tämme tällöin Kuhmoi­sissa kaikille avoimen ylei­sö­ti­lai­suuden, johon osal­liset ovat lämpi­mästi terve­tul­leita kerto­maan mieli­pi­tei­tään ja näke­myk­siään”, Oika­rinen sanoo.

Myrsky on luon­non­voi­mien asialla tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keissa ympäri Suomea. Työn alla on 5 000 megawattia maatuu­li­voimaa ja 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa. Kaavoi­tuk­seen eden­neitä hank­keita on yhteensä 23. Kari­järven tuuli­voi­ma­hank­keen lisäksi Myrs­kyllä on eteläi­sessä Suomessa kaavoi­tuk­sessa olevia hank­keita Etelä-Karja­lassa, Kanta-Hämeessä ja Sata­kun­nassa. Ne sijait­sevat Luumäellä, Hattu­lassa, Koke­mäellä, Säky­lässä ja Huit­ti­sissa.

Lisä­tiedot

Ilkka Oika­rinen, hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö
044 508 1981
ilkka.oikarinen@myrsky.fi