Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Ylitor­nion Harjun­kor­peen

Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Ylitor­nion Harjun­korven alueelle. Tuuli­voima-alueen koko­nais­teho on enim­mil­lään 290 megawattia.

Ylitor­nion kunta on hyväk­synyt suoma­laisen ener­giayh­tiön Myrskyn kaavoi­tus­aloit­teen tuuli­voi­mao­say­leis­kaavan laati­mi­seksi Ylitor­nion Harjun­korven alueelle. Suun­ni­teltu hankealue sijaitsee 13 kilo­metriä Ylitor­nion keskus­tasta itään ja on kool­taan noin 2 800 hehtaaria.

Alus­ta­vien selvi­tysten mukaan hankea­lu­eelle voidaan rakentaa 29 tuuli­voi­malaa. Yksit­täisen tuuli­voi­malan yksik­kö­teho on noin 6–10 megawattia ja korkeus enin­tään 300 metriä. Hank­keen voima­loiden määrä, sijainti ja koko­nais­kor­keus tarken­tuvat, kun tuuli­voi­mao­say­leis­kaa­voitus ja ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­tely etenevät.

”Ylitor­nion alue on otol­lista tuuli­voi­ma­tuo­tan­nolle. Meillä on vireillä myös toinen hanke Ylitor­nion Kontio­vaa­raan, jonka kaavoi­tus­aloit­teen kunta hyväksyi kesä­kuun alussa. Ajatuk­semme on edistää Harjun­korven ja Kontio­vaaran hank­keita rinnak­kain, ja tulemme keskus­te­le­maan palis­kunnan kanssa tuuli­voiman yhteen­so­vit­ta­mi­sesta poro­ta­louden tarpeiden kanssa”, kertoo hank­keista vastaava Myrskyn tuuli­voi­ma­han­ke­ke­hi­tyksen tiimin­ve­täjä Olli Kivi­niemi.

Kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­mi­sestä hank­keen tarkem­paan suun­nit­te­luun

Kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­misen jälkeen hank­keen seuraavat vaiheet ovat kaavoi­tus­me­net­te­lyyn sisäl­tyvän osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­tioh­jelman laati­minen. Suun­nit­te­lussa huomioi­daan osay­leis­kaa­voi­tuksen ja YVA-menet­telyn yhtey­dessä tehtä­vien selvi­tysten tulokset sekä sidos­ryh­mien esit­tämät näke­mykset. Kaavoi­tuksen rinnalla hankea­lu­eella tehdään myös kattavat tuuli­mit­taukset ja selvi­te­tään sähkön­siirron toteu­tus­vaih­toehdot.

”Tavoit­teemme on, että yleis­kaavan osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telma sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­tioh­jelma ovat nähtä­villä loppu­vuo­desta, jolloin myös järjes­tämme ylei­sö­ti­lai­suuden paik­ka­kun­nalla. Kunta­laiset ja loma-asuk­kaat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita tilai­suu­teen kerto­maan mieli­pi­tei­tään ja näke­myk­siään”, Kivi­niemi kertoo.

Myrsky on luon­non­voi­mien asialla tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keissa ympäri Suomea. Työn alla on 5 000 megawattia maatuu­li­voimaa ja 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa. Kaavoi­tuk­seen eden­neitä hank­keita on yhteensä 23. Nyt suun­ni­tel­tujen Ylitor­nion hank­keiden lisäksi Myrs­kyllä on kaavoi­tuk­sessa useita muita hank­keita Lapin ja Pohjois-Pohjan­maan alueilla. Hankea­lueet sijait­sevat Torniossa, Tervo­lassa, Simossa, Iissä, Oulussa, Kärsä­mäellä, Pyhän­nällä ja Pyhä­jär­vellä.

Lisä­tiedot

Olli Kivi­niemi, tuuli­voi­ma­han­ke­ke­hi­tyksen tiimin­ve­täjä
Myrsky Energia
040 765 5224
olli@myrsky.fi

Ilkka Väänänen, hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö
Myrsky Energia
040 186 3860
ilkka@myrsky.fi