Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Ylitor­niolle

Myrsky Energia selvittää mahdol­li­suutta rakentaa tuuli­voimaa Ylitor­nion Kontio­vaaran alueelle. Hankea­lueen suun­ni­teltu koko­nais­teho on enim­mil­lään 300 megawattia.

Ylitor­nion kunta on hyväk­synyt Myrskyn kaavoi­tus­aloitten tuuli­voi­mao­say­leis­kaavan laati­mi­seksi. Alus­ta­vien selvi­tysten mukaan Kontio­vaa­raan voidaan rakentaa arviolta 30 tuuli­voi­malaa.

Kontio­vaaran hankea­lueen koko on noin 3 700 hehtaaria. Se sijaitsee Ylitor­nion ja Tornion rajalla reilut 12 kilo­metriä Ylitor­nion keskusta-alueelta kaak­koon. Alue rajautuu etelässä Ylitor­nion ja Tornion kunta­ra­jaan

“Kontio­vaaran alue soveltuu alus­ta­vien selvi­tys­temme pohjalta erin­omai­sesti tuuli­voiman tuotan­toon, ja olemme saaneet hyvän vastaan­oton alueen maano­mis­ta­jilta. Meillä on suun­nit­teilla useita hank­keita Meri-Lapin alueella ja voimme hyödyntää Kontio­vaa­ralla muihin alueen hank­kei­siin suun­ni­teltua sähkön­siir­to­linjaa”, kertoo hank­keista vastaava Myrskyn tuuli­voi­ma­han­ke­ke­hi­tyksen tiimin­ve­täjä Olli Kivi­niemi.

Kontio­vaaran voima­loiden yksik­kö­teho on noin 6–10 megawattia ja koko­nais­kor­keus enin­tään 300 metriä. Voima­loiden määrä, sijainti ja koko­nais­kor­keus tarken­tuvat, kun tuuli­voi­mao­say­leis­kaa­voitus ja ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­tely etenevät.

kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­mi­sestä hank­keen tarkem­paan suun­nit­te­luun

Kaavoi­tus­aloit­teen hyväk­sy­misen jälkeen hank­keen seuraavat vaiheet ovat kaavoi­tus­me­net­te­lyyn sisäl­tyvän osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­tioh­jelman laati­minen.

Suun­nit­te­lussa huomioi­daan osay­leis­kaa­voi­tuksen ja YVA-menet­telyn yhtey­dessä tehtä­vien selvi­tysten tulokset sekä sidos­ryh­mien esit­tämät näke­mykset. Kaavoi­tuksen rinnalla hankea­lu­eella tehdään myös kattavat tuuli­mit­taukset ja selvi­te­tään sähkön­siirron toteu­tus­vaih­toehdot.

”Tavoit­tee­namme on, että hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­tioh­jelma on nähtä­villä loppu­vuo­desta, jolloin myös järjes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus paik­ka­kun­nalla. Erityi­sesti kunta­laiset ja loma-asuk­kaat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita kerto­maan mieli­pi­tei­tään ja näke­myk­siään”, Kivi­niemi kertoo.    

Myrsky on luon­non­voi­mien asialla yli 50 tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keessa ympäri Suomea. Työn alla on 5 000 megawattia maatuu­li­voimaa ja 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa. Kaavoi­tuk­seen eden­neitä hank­keita on yhteensä 22.

Nyt suun­ni­tellun Kontio­vaaran tuuli­voi­ma­hank­keen lisäksi Myrs­kyllä on kaavoi­tuk­sessa kahdeksan muuta hanketta Lapin alueella. Ne sijait­sevat Rova­nie­mellä, Simossa, Tervo­lassa ja Torniossa.

 

Lisä­tiedot

Olli Kivi­niemi, tuuli­voi­ma­han­ke­ke­hi­tyksen tiimi­ve­täjä
Myrsky Energia
040 765 5224
olli@myrsky.fi

Ilkka Väänänen, hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö
Myrsky Energia
040 186 3860
ilkka@myrsky.fi