15
Voimaloiden määrä
250
Kokonaisteho (MW)
240–300
Voimaloiden korkeus (m)
1 600
Hankealueen koko (ha)

Luumäki, Suuri­kangas

Suurikankaan tuuli- ja aurinkovoimahanke sijaitsee Luumäen kunnassa Etelä-Karjalassa. Hankealue on Luumäen lounaisosassa, noin kaksi kilometriä länteen Taavetin kuntakeskuksesta Suurikankaan alueelle.

Suurikankaalle suunnitellaan korkeintaan 15 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enimmillään 240–300 metriä. Tuulivoima-alueen kokonaisteho on enimmillään 150 megawattia (MW).

Kyseessä on hybridihanke: Suurikankaan noin 1 600 hehtaarin suuruisella hankealueella sijaitsee turvevoimatuotannosta poistumassa olevia maa-alueita, joille suunnitellaan aurinkovoimatuotantoa. Aurinkovoiman suunnittelualueen koko noin 76 hehtaaria ja kokonaisteho enimmillään 100 megawattia.

Suurikankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen tämänhetkinen tilanne

Suurikankaan hybridihanke on parhaillaan suunnittelu- ja luvitusvaiheessa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja tuulivoimaosayleiskaavan laadinta alkoivat vuonna 2022.

Suurikankankaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esiteltiin yleisötilaisuudessa maaliskuussa 2023 ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus antoi siitä yhteysviranomaisen lausunnon saman vuoden toukokuussa.

Suurikankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen seuraavat vaiheet

Suurikankankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa laaditaan parhaillaan ympäristövaikutusten arviointiselostusta (YVA-selostus) ja kaavaluonnosta. Kaavaluonnos on Suurikankaan hybridihankkeen suunniteltua maankäyttöä esittävä kartta, jossa näkyvät muun muassa alustavat voimalapaikat ja ohjeelliset tielinjaukset. Aurinkovoima-alue merkitään kyseiseen kaavaan.

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään tiistaina 18.6. klo 17.30–19.30 Seuratalo Joukolassa, osoitteessa Torikatu 1, Taavetti (kahvitarjoilu alkaa klo 17). Tilaisuuden jälkeen hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Kaakkois-Suomen ELY-keskus antaa YVA:sta perustellun päätelmän. Hankkeen suunnittelu jatkuu perustellun päätelmän ja kaavasta saatujen lausuntojen ohjaamana.

 

Aikajana

1. Suunnittelu ja luvitus
2. Rakentaminen
3. Tuotanto

Alue

Yhteydenotto

Ilkka Oikarinen
Ilkka Oikarinen

hankekehityspäällikkö
044 508 1981
ilkka.oikarinen@myrsky.fi

Mikko Ylimartimo
Mikko Ylimartimo

maankäytön asiantuntija
mikko@myrsky.fi
040 671 7376

Ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­tely pähki­nän­kuo­ressa

Laki­sää­tei­sessä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­nissa eli YVA-menet­te­lyssä selvi­te­tään hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tuksia ja tuote­taan tietoa hanke­ke­hit­täjän päätök­sen­teon tueksi. Tavoit­teena on mini­moida suun­ni­tel­tujen voima­loiden ja sähkön­siir­to­vaih­toeh­tojen vaiku­tuksia ympä­ris­töön. Menet­tely tarjoaa tietoa ja osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuksia vaiku­tusa­lueen asuk­kaille ja muille sidos­ryh­mille.

YVA-menet­tely koostuu kahdesta vaiheesta:
1. arvioin­tioh­jel­masta, jossa kuva­taan hankea­lueen nyky­tilaa, hanketta ja sen toteut­ta­mis­vaih­toeh­toja sekä laadit­tavia selvi­tyksiä
2. arvioin­ti­se­los­tuk­sesta, jossa kuva­taan hank­keen mahdol­lisia vaiku­tuksia ja lieven­tä­mis­kei­noja sekä vertail­laan eri vaih­toeh­toja.

Yhteys­vi­ran­omai­sena toimiva ELY-keskus tiedottaa vaiheiden vireil­lä­olosta ja kerää mieli­pi­teitä hank­keesta. Mieli­pi­teiden ja viran­omaisten ja sidos­ryh­mien lausun­tojen perus­teella ELY-keskus laatii lausunnon arvioin­tioh­jel­masta ja perus­tellun päätelmän arvioin­ti­se­los­tuk­sesta. YVA-menet­te­lyssä ei tehdä päätöksiä eikä myön­netä lupia, joten siitä ei voi valittaa.

Tuuli­voima-alueen kaavoi­tuksen eli tuuli­voi­mao­say­leis­kaavan tiivis­telmä

Tuuli­voi­mao­say­leis­kaavat käyn­nis­tyvät yleensä hanke­ke­hit­täjän tai maano­mis­tajan aloit­teesta, ja niiden etene­mi­sestä päättää kunta.

Tuuli­voima-alueen kaavoi­tus­me­net­tely koostuu neljästä vaiheesta:
1. vireil­le­tu­losta
2. kaavan valmis­te­lusta
3. kaavaeh­do­tuk­sesta
4. kaavan hyväk­sy­mi­sestä.

Kaavan vireil­le­tulon jälkeen tai sen yhtey­dessä laadi­taan osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman (OAS). Siinä määri­tel­lään muun muassa kaavan tavoit­teet, selvi­tys­tar­peet, aika­taulu ja vaiku­tus­te­nar­vioinnin laajuus sekä suun­ni­tel­laan, miten ihmiset voivat osal­listua ja vaikuttaa.

Valmis­te­lu­vai­heessa tehdään kaavan tärkeimmät sisäl­tö­pää­tökset. Valmis­te­lu­vai­heessa laadit­tava kaava­luonnos on hank­keen suun­ni­teltua maan­käyttöä esit­tävä kartta, jossa näkyvät alus­tavat voima­la­paikat, ohjeel­liset tielin­jaukset, sähkön­siir­to­reitit ja sähkö­asemat sekä muu mahdol­linen raken­ta­minen.

Tämän jälkeen kaava asete­taan nähtä­ville, jotta yleisö voi kertoa mieli­pi­teensä. Myös viran­omaiset ja yhteisöt antavat lausun­tonsa. Saatua palau­tetta hyödyn­ne­tään kaavaeh­do­tuksen laadin­nassa.

Kun kaavaeh­dotus on valmis, se asete­taan nähtä­ville, jotta osal­liset, kuten paikal­liset asuk­kaat, voivat tehdä siitä muis­tu­tuksia. Ehdo­tuk­sesta pyyde­tään tarpeel­liset lausunnot viran­omai­silta ja muilta sidos­ryh­miltä. Kaavan laatija käy läpi saadun palaut­teen ja esittää, tarvi­taanko ehdo­tuk­seen muutoksia. Tarvit­taessa voidaan järjestää viran­omais­neu­vot­telu. Jos merkit­täviä muutoksia tehdään, kaava asete­taan uudel­leen yleisön nähtä­ville. Lopulta kunnan­val­tuusto päättää, hyväk­sy­täänkö kaava.

Ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­telyn eli YVA-menet­telyn aikana tuotet­tuja selvi­tyksiä hyödyn­ne­tään myös tuuli­voima-alueen kaavoi­tuk­sessa. Siksi nämä kaksi menet­telyä pyri­tään teke­mään saman­ai­kai­sesti.