Toimin­tamme

Myrskyn tehtä­vänä on tuottaa koti­maista uusiu­tuvaa ener­giaa. Ensim­mäisen tuuli­voi­ma­puis­tomme raken­ta­minen alkaa arviolta vuonna 2024.

Myrsky on elin­kaa­riyhtiö

Myrskyn toiminta kattaa koko uusiu­tuvan sähkön­tuo­tannon elin­kaaren. Suun­nit­te­lemme, kehit­tämme ja raken­nu­tamme hank­keet itse, operoimme voima­loita tuotan­to­vai­heessa ja omis­tamme voimalat yhdessä yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa.

Me Myrs­kyllä teemme töitä tuot­taak­semme koti­maista uusiu­tuvaa ener­giaa, joka vahvistaa paikal­lista elin­voimaa, parantaa Suomen omava­rai­suutta sekä tukee vihreää siir­tymää ja hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teiden saavut­ta­mista. Työn alla on tällä hetkellä 5 000 megawattia maatuu­li­voimaa ja 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa.