Terve­tuloa Pyhännän Pilpan­kan­kaan tuuli­voi­ma­hank­keen ylei­sö­ti­lai­suu­teen

Terve­tuloa Pyhännän Pilpan­kan­kaan tuuli­voi­ma­hank­keen ylei­sö­ti­lai­suu­teen ja keskus­te­le­maan Myrskyn hanke­tiimin kanssa.

Myrsky Ener­gian Pyhännän Pilpan­kan­kaan tuuli­voi­ma­hank­keen yleis­kaavan laati­minen sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arviointi (YVA) ovat käyn­nis­ty­neet 31.5.2023. Hank­keen yleis­kaavan osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­masta sekä YVA-ohjel­masta järjes­te­tään yhteinen, kaikille avoin ylei­sö­ti­lai­suus, jossa hank­keesta on mahdol­lista saada lisä­tie­toja.

Ylei­sö­ti­lai­suus järjes­te­tään 14.6.2023 klo 18-20 Pyhännän kunnan valtuus­to­sa­lissa, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä. Myrskyn hanke­tiimi on tavat­ta­vissa valtuus­to­sa­lissa jo klo 12 alkaen.

Tilai­suu­teen on mahdol­li­suus osal­listua myös etäyh­teyksin Teamsin väli­tyk­sellä. Osal­lis­tu­mis­linkki tulee saata­ville kunnan verk­ko­si­vuille www.pyhanta.fi.

Osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telma on nähtä­villä Pyhännän kunnan verk­ko­si­vuilla ja YVA-ohjelma on nähtä­villä täällä.

Jos sinulla on kysy­myksiä Pilpan­kan­kaan hank­keesta, voit ottaa yhteyttä hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö Olli Kivi­nie­meen, puh. 040 7655 224 tai olli@myrsky.fi.

Lämpi­mästi terve­tuloa!