Myrsky ja maano­mis­tajat yhteis­työhön aurin­ko­voi­ma­hank­keen toteut­ta­mi­seksi Lappeen­ran­nassa

Myrsky Energia on ostanut lappeen­ran­ta­laisen Raiwo Oy:n koko osake­kannan. Paikal­listen maano­mis­ta­jien kehit­tämän aurin­ko­voi­ma­puiston suun­ni­teltu teho on 30 megawattia.

Suoma­lainen uusiu­tuvan ener­gian yhtiö Myrsky on ostanut 30 megawatin aurin­ko­voi­ma­hank­keen paikal­li­silta maano­mis­ta­jilta. Noin 40 hehtaarin suuruinen hankealue sijaitsee 20 kilo­metriä Lappeen­ran­nasta etelään, lähellä Kälvelän kylää.

Aurin­ko­voi­ma­hanke on parhail­laan suun­nit­telu- ja luvi­tus­vai­heessa. Paikal­listen maano­mis­ta­jien perus­tama hankeyhtiö on vastannut niin alueen maan­vuo­kra­so­pi­muk­sista, luon­to­sel­vi­tyk­sestä kuin sähkö­liit­tymän saata­vuu­desta.

Kaupan myötä Myrsky jatkaa hank­keen luvi­tusta ja aloittaa teknisen suun­nit­telun. Hankeyhtiö vastaa aurin­ko­voi­ma­puiston raken­ta­mi­sesta, rahoit­ta­mi­sesta ja sähkön­tuo­tan­nosta.

– Tämä on meille iso askel kohti aurin­ko­voiman tuotantoa. Erityisen iloisia olemme hank­keen maano­mis­ta­ja­läh­töi­syy­destä, sillä yritys­kauppa konkre­tisoi sen, miten yhteistyö ja paikal­li­suus ohjaavat toimin­taamme, sanoo Myrskyn toimi­tus­joh­taja Heidi Laurila.

Myrskyn tavoit­teena on jättää hank­keen suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kaisu Lappeen­rannan kaupun­gille alku­vuoden aikana ja saavuttaa raken­ta­mis­val­mius viimeis­tään syksyllä.

– Kaupunki on ollut hyvin myötä­mie­linen hank­keelle, joka tukee myös Etelä-Karjalan hiili­neut­raa­lius­ta­voi­tetta. Olemme tyyty­väisiä, että työtämme jatkaa koti­mainen toimija, jonka kanssa neuvot­telut etenivät mutkat­to­masti ja joka tekee pitkä­jän­teistä työtä uusiu­tuvan ener­gian tuot­ta­mi­seksi, kertoo paikal­linen maano­mis­taja ja hank­keen kaik­kien maano­mis­ta­jien edus­taja Ari Alajääski.

Myrsky Ener­gian toiminnan pain­opiste on tuuli- ja aurin­ko­voi­massa. Yhtiöllä on työn alla 5 000 megawattia maatuu­li­voimaa ja 2 000 megawattia aurin­ko­voimaa. Nyt julkaistun Lappeen­rannan aurin­ko­voi­ma­hank­keen lisäksi Myrs­kyllä on toinen uusiu­tuvan ener­gian hanke Etelä-Karja­lassa. Luumäen Suuri­kan­kaalle suun­ni­tel­laan hybri­di­han­ketta, jossa yhdis­te­tään tuuli- ja aurin­ko­voiman tuotanto.

Lisä­tiedot ja yhtey­de­notot:

Lisä­tiedot yritys­kau­pasta
Heidi Laurila, toimi­tus­joh­taja
Myrsky Energia
040 065 3139
heidi@myrsky.fi

Maano­mis­ta­jien haas­tat­te­lu­pyynnöt
Heidi Laikari, mark­ki­nointi- ja vies­tin­tä­pääl­likkö
Myrsky Energia
050 381 1609
heidi.laikari@myrsky.fi