Maan­käytön asian­tun­tija Pertti Kälkäjä on kohtaa­misten ammat­ti­lainen

Pertti Kälkäjän työn­kuva maan­käytön asian­tun­ti­jana on laaja, moni­puo­linen ja täynnä kohtaa­misia. Kun tuuli­voi­ma­hank­keita suun­ni­tel­laan ja valmis­tel­laan ympäri Suomea, maan­käytön asian­tun­tija on Myrskyn kasvot paik­ka­kun­nilla.

Maan­käytön asian­tun­ti­joiden työssä on keskei­sessä osassa maan­vuo­kra­so­pimus ja keskus­telut maano­mis­ta­jien kanssa. Pertti Kälkä­jälle kohtaa­miset maano­mis­ta­jien kanssa käyvät luon­nos­taan. Hänellä on taka­naan pitkä 46-vuotinen työura, johon on kuulunut niin työyh­tei­sö­kou­lu­tuksia, myynnin ja asia­kas­pal­velun töitä kuin vapaa­eh­tois­työtä krii­si­pu­he­li­messa.

”Tuuli­voi­ma­hank­keissa on tärkeä aidosti kuun­nella kaikki osapuolia. Joukossa on myös ihmisiä, jotka vastus­tavat tai pelkäävät tuuli­voimaa. Tulee hirmuisen hyvä mieli, kun aiemmin tuuli­voimaa pelännyt ihminen kehuu tapaa­mista muka­vaksi, päädyt­tiinpä yhtei­seen näke­myk­seen tai ei”, Pertti kertoo.

Toimiva vuoro­vai­kutus näkyy Pertin mukaan myös Myrskyn työyh­tei­sössä. Maan­käytön asian­tun­ti­joiden työhön kuuluu paljon autolla ajamista paik­ka­kun­nalta toiselle, joskus yksin ja toisi­naan auto täynnä työka­ve­reita.

“Joka kerta on mukava lähteä muiden kanssa matkaan, viettää aikaa ja käydä raken­tavia keskus­te­luita. Uusille työn­te­ki­jöille reissut ovat myös lois­tavaa pereh­dyt­tä­mistä.”

Merki­tyk­sel­listä työtä

Pert­tiin oltiin yhtey­dessä heti Myrskyn alku­tai­pa­leella, ja alusta asti Pertti koki, että yrityksen arvot peilau­tuivat hyvin hänen omiin arvoi­hinsa. Erityi­sesti tuuli­voiman merki­tyk­sel­li­syys vetosi Pert­tiin.

“Teemme sellaista työtä, jonka käden­jälki näkyy vahvasti tule­vai­suu­dessa.”

Työ Myrs­kyllä on myös muut­tanut Perttiä, nimit­täin hänen suhtau­tu­mis­taan tuuleen.

”Ennen oli kurjaa mennä ulos, kun oli kylmä ja viimainen päivä. Nyt pistän vain puseroa tiukem­malle. Kun on lentänyt oksia pihalle, tulee oikein hyvä mieli – sieltä sitä ener­giaa taas saadaan.”

Pertti muis­tuttaa, että tuuli ei kulu eikä väsy. Sen avulla saadaan ihmi­sille valoa ja lämpöä. Se on hänestä ääret­tömän hienoa.

”Myrs­kyllä työs­ken­telyn ansiosta minusta on tullut tuulen ystävä.”