Myrs­kyllä Annmarie Kall­ström saa kasvaa ammat­ti­lai­sena

Ener­gia­tek­niikan diplomi-insi­nöö­rio­pin­nois­taan lähtien Annmarie Kall­ström on tiennyt halua­vansa työs­ken­nellä fossii­lit­toman ener­gian parissa. Myrs­kyllä hän arvostaa erityi­sesti lämmintä työyh­teisöä sekä mahdol­li­suutta kehittää ja ohjata omaa työs­ken­te­lyään.

Annmarie Kall­ström työs­ken­telee Myrskyn suun­nit­te­lu­tiimin tiimin­ve­tä­jänä, ja roolis­saan hän on vastuussa hank­keiden esisel­vi­tyk­sestä. Annma­rien luot­saaman tiimin asian­tun­tijat ovat hanke­ke­hit­täjiä, joiden asian­tun­te­musta ovat paik­ka­tiedot sekä tuuli- ja aurin­koa­na­lyysit. Työn­ku­vassa olen­naista on koko­nai­suuk­sien hahmot­ta­minen ja mahdol­listen pullon­kau­lojen tunnis­ta­minen.

”Laadukas esisuun­nit­telu mahdol­listaa hank­keen sujuvan etene­misen ja hyvän vies­tinnän. Tiimimme työs­ken­tely muodostaa perustan hank­keen myöhem­mille vaiheille”, Annmarie toteaa.

Tiimin­ve­tä­jänä Annmarie kontaktoi kunta­jär­jes­täjiä ja järjestää yhteis­työ­pa­la­ve­reita kunnan ja Myrskyn välillä. Lisäksi hän toimiiyh­teys­hen­ki­lönä Puolus­tus­voi­mien suun­taan. Tiimin­ve­täjän työteh­tä­vissä avoin ja arvos­tava vies­tintä eri sidos­ryh­mille on avai­na­se­massa.

“Meillä on ollut tahto­ti­lana, että jo esisuun­nit­te­lu­vai­heessa ollaan avoi­mesti yhtey­dessä sidos­ryh­miin, kuten kuntaan ja maano­mis­ta­jiin, toimi­te­taan heille mate­ri­aa­leja ja järjes­te­tään ylimää­räisiä tiedo­tus­ti­lai­suuksia.”

vapaus vaikuttaa

Voimak­kaan kasvun yrityk­sessä tiimin­ve­täjän työpäi­viin kuuluu paljon rekry­tointia, pereh­dyt­tä­mistä sekä toimin­ta­ta­pojen, tehtä­vien­hal­linnan ja rapor­toin­ti­käy­tän­töjen luomista ja vakiin­nut­ta­mista. Annma­rielle proses­sien luominen ja määrit­tä­minen, tarkka aika­tau­lutus sekä työn koor­di­nointi ja ohjaa­minen tuntuu luon­te­valta.

“Tällä hetkellä noin puolet työstä tulee nopealla varoi­tusa­jalla, kun tulee esimer­kiksi tieto, että hank­kei­siin on tehtävä muutoksia tai saamme tarjous­pyynnön jostain hankea­lu­eesta”.

Vapaus vaikuttaa ja kehittää sekä ohjata omaa työs­ken­telyä kasvu­yri­tyk­sessä houkut­tivat Annma­rieta hake­maan Myrs­kylle töihin.

”Tämä on hyvä paikka kasvaa osaa­jana. Täällä arvos­te­taan asian­tun­ti­jana ja omat ajatukset voi tuoda rohkeasti esille”, Annmarie kiit­telee.