Myrs­kyllä Annmarie Kall­ström saa kasvaa ammat­ti­lai­sena

Annmarie Kall­ström on diplomi-insi­nööri, joka haluaa työs­ken­nellä fossii­lit­toman ener­gian parissa. Hänelle proses­sien ja rapor­toinnin kehit­tä­minen on luon­tevaa, ja hän on päässyt tiimin­ve­tä­jäksi jo nuorena. Myrs­kyllä tärkeintä on kuitenkin työyh­teisö, jonka lämmintä yhteis­henkeä on vaikea edes sanoittaa.

Annmarie ”Ansku” Kall­strö­millä on vastuu Myrskyn hank­keiden esisel­vi­tyk­sestä. Hänen tiiminsä asian­tun­tijat tekevät työstön, ja Ansku koor­dinoi raja­pin­toja eri tiimien välillä niin, että hank­keet etenevät. Hän osaa hahmottaa koko­nai­suuksia ja nähdä proses­sien mahdol­liset pullon­kaulat.

– Kaikki lähtee meidän tiimimme työs­ken­te­lystä. Se on perusta kaikelle myöhem­mälle. Laadukas esisuun­nit­telu auttaa hank­keen sujuvaa etene­mistä ja mahdol­listaa hyvän vies­tinnän.

Anskun johta­maan suun­nit­te­lu­tii­miin kuuluu hanke­ke­hit­täjiä, joiden asian­tun­te­musta ovat paik­ka­tiedot sekä tuuli- ja aurin­koa­na­lyysit.

– Meillä on ollut tahto­ti­lana, että jo esisuun­nit­te­lu­vai­heessa ollaan avoi­mesti yhtey­dessä sidos­ryh­miin kuten kuntaan ja maano­mis­ta­jiin, toimi­te­taan heille mate­ri­aa­leja ja järjes­te­tään ylimää­räisiä tiedo­tus­ti­lai­suuksia. Halu­taan tosi aikai­sessa vaiheessa olla yhtey­dessä ja huomioida jo esisuun­nit­te­lussa hankea­luetta niin, että se sopii paikal­li­sille.

Ansku on vies­tin­näs­sään ihmis­lä­heinen, mistä on työssä suurta hyötyä. Hän on se, joka alku­vai­heessa kontaktoi kunta­päät­täjiä, soittaa ja järjestää pala­verit, kun halu­taan kuulla kunnan mieli­pide tuuli­voi­maan ylei­sesti ja Myrskyn aiko­miin hank­kei­siin. Lisäksi heille kuuluu yhtey­den­pito puolus­tus­voi­miin.

– Meillä on puolus­tus­voi­miin tosi hyvät välit. Pyrimme arvos­ta­vaan ja avoi­meen keskus­te­luun. Ymmär­rämme heidän taak­kansa, Ansku sanoo.
Hänen mukaansa Myrsky on matalan hierar­kian työpaikka, jossa arvos­te­taan sekä omia työn­te­ki­jöitä että sidos­ryhmiä. Vaikka on kiire, niin toisille anne­taan aikaa ja halu­taan kuulla kaik­kein mieli­pide.

– En ole ikinä ennen tavannut tällaista yhteis­henkeä. Sitä on vaikea kuvailla, se vain tuntuu.

Oppi­minen on tärkeä toimin­ta­pe­ri­aate

Suun­nit­te­lu­tii­mi­läi­sistä suurin osa asuu ja työs­ken­telee pääkau­pun­ki­seu­dulla. Yrityksen voimakas kasvu tarkoittaa tiimin­ve­tä­jälle esimer­kiksi rekry­tointia ja pereh­dyt­tä­mistä mutta myös toimin­ta­ta­pojen, tehtä­vien­hal­linnan ja rapor­toin­ti­käy­tän­töjen luomista tiimille.

– Tällä hetkellä noin puolet työstä on äkki­näistä, kun tulee esimer­kiksi tieto, että hank­kei­siin on tehtävä muutoksia tai saamme tarjous­pyynnön jostain hankea­lu­eesta. Minun tehtä­väni meidän tiimis­sämme on kehittää sitä, että kaikki pystyi­sivät enna­koi­maan paremmin työteh­tä­viään.

Nime­no­maan se, että Myrsky on kasvava yritys, jossa jokai­sella on vapaus ohjata omaa työtään, houkut­teli Annmarie Oksan hakeu­tu­maan mukaan. Hän löysi Myrskyn entisen työka­ve­rinsa kautta. Oppi­minen on yksi Myrskyn toimin­ta­pe­ri­aat­teista, ja Anskun mukaan se myös näkyy.

– Oli hieno mahdol­li­suus päästä tänne melkein vasta­val­mis­tu­neena, tämä on hyvä paikka kasvaa osaa­jana. Täällä arvos­te­taan asian­tun­ti­jana, vaikkei itse niin vielä koki­si­kaan. Voi rohkeasti sanoa, mitä ajat­telee, Ansku kertoo.

– Sillä ei ole merki­tystä, mitä pape­reissa lukee, kun tänne tulee, vaan sillä, mitä teet. Jos nähdään, että annat kaik­kesi, sinussa on poten­ti­aalia ja haluat itse ohjata teke­mis­täsi johonkin suun­taan, niin se otetaan vastaan, saat vastuuta ja mahdol­li­suuksia vaikuttaa.

Hänelle on luon­tevaa luoda proses­seja, määrittää ja pitää huolta aika­tau­luista sekä koor­di­noida ja ohjata työs­ken­telyä. Sen myötä hän sai pian mukaan­tu­lonsa jälkeen vastuul­leen tiimin­ve­täjän tehtävän.

– Kaikki ovat tosi omis­tau­tu­neita ja kaikilla on yhteinen moti­vaatio. On tunne, että tehdään yhdessä tämän yrityksen eteen töitä. Myrsky on kuin urhei­lu­joukkue, jossa kaikilla on yhteinen tavoite, jota kohti mennään kovalla drai­villa.

Tarvi­taan alueel­li­sesti hajau­tettua tuotantoa

Annmarie Kall­ström on koulu­tuk­sel­taan ener­gia­tek­niikan diplomi-insi­nööri Aalto-yliopis­tosta. Hän on opin­nois­taan lähtien halunnut ehdot­to­masti työs­ken­nellä fossii­lit­toman ener­gian parissa.

Ennen Myrskyä työ liittyi ydin­voi­maan. Niin ydin­voima kuin tuuli­voima ovat fossii­lit­tomia, mutta näistä kahdesta vain tuuli­voima laske­taan uusiu­tu­vaksi ener­giaksi.

Ydin­voima on hidasta ja turval­li­suus­kriit­tistä. Uusiu­tuvat ener­gian­läh­teet nähdään nopeana ratkai­suna, ja ne ovat vieneet Suomea ja maailmaa kohti vihreää siir­tymää. Ener­giaa pitäisi kuitenkin saada tuotettua suuria määriä tasai­sesti.
Tuuli­voima kuten muukin uusiu­tuva energia on ylei­sesti ottaen vaih­te­levaa, mikä aiheuttaa haas­teita sähkö­jär­jes­tel­mälle. Kysymys kuuluukin, miten ener­giaa tuote­taan silloin, kun tuuli­voima ei sitä tuota.

– Tuuli­voimaa saadaan tällä hetkellä nopeasti tehtyä ja skaa­lattua, mikään muu tuotan­to­muoto ei pysty samaan. Puhdasta ener­giaa tarvi­taan paljon, mutta ei tuuli­voiman kuulu­kaan olla yksin ratkaisu koko ener­gia­jär­jes­tel­mälle. Varas­toin­ti­keinot kuten vety auttavat tasaa­maan tuotantoa. Myös alueel­li­sesti hajau­tettu tuotanto on hyvä asia, Ansku huomauttaa.