Myrskyn maan­käytön asian­tun­tija Pertti Kälkäjä on kohtaa­misten ammat­ti­lainen

Pertti Kälkäjä on yksi Myrskyn maan­käytön asian­tun­ti­joista. Työ on moni­puo­lista ja vaih­te­levaa, sillä maano­mis­tajia käydään tapaa­massa siellä, minne tuuli­voi­ma­hank­keita suun­ni­tel­laan. Miten Myrskyn arvot näkyvät Pertin työssä – ja mitä hän ajat­telee, kun käy oikein kova viima?

Myrs­kyssä on kymmen­kunta maan­käytön asian­tun­tijaa. Kun tuuli­voi­ma­hank­keita suun­ni­tel­laan ja valmis­tel­laan eri puolille Suomea, he ovat Myrskyn kasvot ja keskus­telut paik­ka­kun­nilla.

Pertti Kälkäjä on vuoro­vai­ku­tuksen ammat­ti­lainen. Hän on tehnyt pitkään työyh­tei­sö­kou­lu­tuksia aiheesta ja työs­ken­nellyt sitä ennen myynnin ja asia­kas­pal­velun parissa sekä tehnyt vapaa­eh­tois­työtä krii­si­pu­he­li­messa. Nykyään hän hyödyntää tätä osaa­mis­taan Myrs­kyssä.

– Maan­käytön asian­tun­tijan tehtä­vän­kuva on hyvin laaja ja moni­puo­linen. Me olemme yhtey­dessä maano­mis­ta­jiin ja teemme maan­vuo­kra­so­pi­muksia heidän kans­saan. Kaavoi­tus­pro­sessin osalta käymme tapaa­massa kunnan viran­hal­ti­joita ja infor­moi­massa luot­ta­mus­hen­ki­löitä. Kun on hanke­ti­lai­suuksia, olemme usein niissä vetä­jinä.

Kohtaa­misia eri puolilla maata

Pertti Kälkäjä on työuransa varrella kohdannut monen­laisia ihmisiä: niin poli­tiikan ja yritysten korkeinta johtoa kuin rikos­kier­teisiä ja yhteis­kun­ta­vas­taisia ihmisiä. Hän kertoo, että se auttaa nykyi­ses­säkin työssä tule­maan kaik­kien kanssa toimeen.

– Osa ihmi­sistä on hyvin voimak­kaasti tunteella eläviä. Jotkut vastus­tavat tai pelkäävät tuuli­voimaa. Silloin on tärkeää, että aidosti kuun­nel­laan kaikkia. Huoli kuor­mittaa, eikä sitä saa vähä­tellä. Tulee hirmuisen hyvä mieli, kun sellainen, joka on ollut ahdis­tunut, kehuu tapaa­mista muka­vaksi, päädyt­tiinpä yhtei­seen näke­myk­seen tai ei.

Toimiva vuoro­vai­kutus näkyy Pertin mukaan myös Myrskyn työyh­tei­sössä. Maan­käytön asian­tun­ti­joiden työhön kuuluu paljon autolla ajamista paik­ka­kun­nalta toiselle. Usein matkaa tehdään yksin, joskus kaksin ja toisi­naan auto on täynnä työka­ve­reita.

– On joka kerta huikeaa lähteä muiden kanssa matkaan. Ääret­tömän hienoja hetkiä pohtia työtä ja elämää. Raken­tavaa ja voimaan­nut­tavaa keskus­telua. Uusille se on myös lois­tavaa pereh­dyt­tä­mistä.

Muul­loin työka­verit ovat melko hajal­laan kuka missäkin. Sään­nöl­li­sesti pide­tään Teams-pala­ve­reita. Se, että työ on jous­tavaa, vaih­te­levaa ja itseoh­jau­tuvaa, sopii Pertille mainiosti.

– Minulla on 46 vuotta työuraa takana ja tämä on paras työpaikka, jossa olen koskaan ollut, hän sanoo.

Vaih­telua työhön tuo se, kun saa yhtey­den­ot­toja maano­mis­ta­jilta. He saat­tavat soittaa Pertille ja muille tiimi­läi­sille mitä moni­nai­sim­missa asioissa. Sen myötä päivän kiireel­li­syys­jär­jestys voi muuttua hetkessä: yhtäkkiä, vaikka oli suun­ni­tellut jotain muuta, maano­mis­taja esimer­kiksi vinkkaa uuden hankea­lueen ja se ”pistää töpinää rattai­siin”.

– Puhelin on hyvin helppo ja nopea. Olen sanonut, että mulle voi soittaa kaik­kina vuoro­kau­de­nai­koina, mutta parasta palvelua saa päivä­sai­kaan, Pertti naurahtaa.

Puhe­lussa monesti myös sovi­taan, että maan­käytön asian­tun­tija tulee käymään paikan päälle, vaikka saman tien. Pertin mukaan sekin kumpuaa Myrskyn arvoista, että työn­te­kijät panevat itsensä likoon voit­taak­seen vasta­puolen kunnioi­tuksen ja arvos­tuksen.

– Silloin meillä on myös oikeus sanoa, jos emme pysty ylisuu­riin vaati­muk­siin. Se tuo kummal­lekin osapuo­lelle turval­lisen tunteen siitä, että tiede­tään, missä rajoissa liiku­taan ja mihin pysty­tään yhdessä.

Sopi­muk­sissa näkyvät yhtiön arvot

Tuuli­voima-alan merki­tyk­sel­li­syy­teen on Suomessa herätty aivan viime vuosina. Pertti Kälkäjä vertaa tilan­netta 1990-lukuun, jolloin Nokia nosti maamme lamasta. Nyt tuuli­voima vastaa aikamme haas­tei­siin: puhdas energia on pelastus maapal­lolle ja tuuli­voi­mayh­tiöt hankin­ta­ket­jui­neen suuria työl­lis­täjiä. Suomessa tuulta riittää, mikä tuo meille globaalia kilpai­lu­kykyä.

– Teemme sellaista työtä, jossa näkyy vahvasti käden­jälki tule­vai­suu­dessa. Kuiten­kaan yhtään hanketta ei viedä eteen­päin, jos ei ole saatu hyväk­syntää maano­mis­ta­jilta ja kunta­päät­tä­jiltä. Meidän täytyy olla luot­ta­muksen arvoisia.

Pertti oli yksi ensim­mäisiä työn­te­ki­jöitä, joita Myrs­kyyn palkat­tiin.

– Minuun oltiin yhtey­dessä heti kohta yrityksen perus­ta­misen jälkeen. Mukana jo silloin olleet ihmiset olivat vakuut­tavia ja yrityksen arvot peilau­tuivat hyvin omiin arvoi­hini.

Maan­käytön asian­tun­ti­joiden työssä on keskei­sessä osassa maan­vuo­kra­so­pimus, josta maano­mis­ta­jien kanssa käydään keskus­te­luja. Pertti sanoo, että Myrskyn maan­vuo­kra­so­pi­muksia on vilpit­tö­mästi helppo esitellä maano­mis­ta­jille, koska niissä tarjo­taan niin paljon hyvää. Maano­mis­taja saa hyötyä tuulesta, joka tulee puiden latvojen yläpuo­lelta, ja saa edel­leen käyttää omaa maataan kuten ennenkin.

– Kun luin ensim­mäisen kerran Myrskyn laatiman sopi­muksen, niin silmäni auke­sivat. Siinä nousee eetti­syys valtavan hienosti esille, sillä Myrsky yrityk­senä kantaa riskit, ne eivät kuulu maano­mis­ta­jalle. Maan­vuo­kra­so­pi­muk­sessa yhdis­tyvät meidän huip­puam­mat­ti­lais­temme tekemät kaupal­liset laskelmat ja Myrskyn arvot. Sopi­mukset ovat 50 vuotta voimassa, se on arvokas asia­kirja.

Työ Myrs­kyssä on myös muut­tanut Perttiä, nimit­täin hänen suhtau­tu­mis­taan tuuleen, tuohon ehty­mät­tö­mään luon­non­voi­maan.

– Ennen oli kurjaa mennä ulos, kun oli kylmä ja viimainen päivä. Nyt pistän vain puseroa tiukem­malle. Kun on lentänyt oksia pihalle, tulee oikein hyvä mieli, kun tietää, että sieltä sitä ener­giaa taas saadaan.

Pertti muis­tuttaa, että tuuli ei kulu eikä väsy. Sen avulla saadaan ihmi­sille valoa ja lämpöä. Se on hänestä ääret­tömän hienoa.

– Minusta on tullut tuulen ystävä.