Myrskyn tuuli­voi­ma­tiimin vetä­jäksi Olli Kivi­niemi

Myrsky Ener­gian tuuli­voi­ma­tiimi saa uuden luot­saajan, kun Olli Kivi­niemi astuu tiimi­ve­täjän rooliin. Olli on aiemmin toiminut yhtiön tuuli­voi­ma­tiimin hanke­ke­hi­tys­pääl­lik­könä. Ollin tavoite on viedä Suomea kohti entistä kestä­vämpää ja ener­gia­te­hok­kaampaa tule­vai­suutta.

Myrsky Energia on suoma­lainen uusiu­tuvan ener­gian kasvu­yhtiö, joka on perus­tettu vuonna 2020. Nuoresta iästään huoli­matta Myrskyn tuuli­voi­ma­tiimi on ollut keskei­sessä roolissa Suomen kaupal­li­sissa tuuli­voi­ma­hank­keissa jo pidemmän aikaa.  

Myrs­kyllä Olli on työs­ken­nellyt reilun vuoden, mutta raken­ta­misen ja maan­käytön suun­nit­te­lusta hänellä on koke­musta jo yli 15 vuoden ajalta. Koke­musta on kertynyt muun muassa rakennus- ja ympä­ris­tö­alan konsul­toin­nista sekä maakun­ta­kaa­voi­tuk­sesta. 

Olli on vakuut­tunut siitä, että hän pääsee entistä paremmin hyödyn­tä­mään osaa­mis­taan uudessa roolis­saan tuuli­voi­ma­tiimin tiimin­ve­tä­jänä. Vaikka rooli vaihtuu, ympä­rille jää tuttu ja osaava hanke­ke­hi­tys­pääl­li­köistä koos­tuva tiimi. Olli asettaa tuuli­voi­ma­tiimin yhtei­seksi tavoit­teeksi yllä­pitää jo saavu­tettua korkeaa laatu­tasoa sekä panostaa tule­vai­suu­des­sakin jatku­vaan ammat­ti­taidon kehit­tä­mi­seen.

“Osaa­misen ja enna­koinnin merkitys on kasvanut merkit­tä­västi viime vuosina. Energia-alalla uudet haas­teet ja toimin­taym­pä­ristön muutokset ovat olleet enem­mänkin vakio kuin poik­keus. Olen iloinen, että voin juuri tässä hetkessä tuoda osaa­mi­seni koko tiimin hyödyksi.” 

Olli kokee tuuli­voi­ma­tiimin esihen­kilön roolin mahdol­li­suu­tena edistää vihreää siir­tymää, parantaa paikal­lista elin­voimaa ja lisätä koko Suomen omava­rai­suutta. 

”Uusiu­tuvan ener­gian kasvu on merkit­tävä menes­tys­te­kijä Suomen tule­vai­suuden kannalta.”

Uusiu­tuvan energia-alan moni­muo­toi­suus ja erilaisten ympä­ristö- sekä insi­nöö­ri­ky­sy­mysten yhteen­so­vit­ta­minen tekevät työstä erityisen moti­voivan. Olli arvostaa Myrskyn työym­pä­ristöä, joka tukee onnis­tu­misia. Myös orga­ni­saa­tio­kult­tuuri, posi­tii­vinen teke­misen meininki ja erin­omainen työpo­rukka saavat Ollilta kiitosta.

Ollin rooli Myrs­kyllä kasvaa kesä­kuussa, kun hän astuu vt. hanke­ke­hi­tys­joh­tajan tehtä­vään Tiia Possakan jäädessä vanhem­pain­va­paalle. Olli odottaa tule­valta jaksolta lisää uusia haas­teita ja tiivistä yhteis­työtä eri sidos­ryh­mien, kuten rahoit­ta­jien, maano­mis­ta­jien, kuntien ja viran­omaisten kanssa.