18
Voimaloiden määrä
180
Kokonaisteho (MW)
250–300
Voimaloiden korkeus (m)
1 781
Hankealueen koko (ha)

Konne­vesi, Miilu­kangas

Miilukankaan tuulivoimahanke sijaitsee Konnevedellä ja ulottuu lähelle Äänekosken kuntarajaa. Hankealue on reilut 3,5 kilometriä Konneveden keskustasta pohjoiseen.

Miilukankaalle suunnitellaan korkeintaan 18 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enimmillään 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on arviolta 6–10 megawattia (MW). Tuulivoima-alueen kokonaisteho on enimmillään noin 180 megawattia.

Tuulivoimahanke on parhaillaan suunnittelu- ja luvitusvaiheessa. Konneveden kunta hyväksyi hankkeen kaavoitusaloitteen toukokuussa 2024.

Miilukankaan sijainti ja olosuhteet soveltuvat erinomaisesti tuulivoimatuotannolle. Seutu on tunnistettu potentiaaliseksi tuulivoima-alueeksi myös Keski-Suomen maakuntakaavassa 2040.

Hankkeen voimaloiden määrä, sijainti ja kokonaiskorkeus tarkentuvat hankkeen edetessä. Myrsky kartoittaa hankealueelta ja sen välittömästä läheisyydestä myös potentiaalisia aurinkovoimatuotantoon sopivia alueita.

Miilukankaan tuulivoimahankkeen seuraavat vaiheet

Miilukankaan tuulivoimahankkeen seuraavat vaiheet ovat ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen. Hankealueella on käynnissä mittava määrä alueen luonto-oloihin liittyviä maastoselvityksiä, jotka ovat valmistuessaan julkista materiaalia ja osa YVA-menettelyä. Niiden tarkoitus on selvittää, mihin tuulivoimaloita on mahdollista sijoittaa ja mitkä alueet on syytä jättää koskemattomiksi.

Hankkeen suunnittelussa huomioidaan osayleiskaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset sekä sidosryhmien esittämät näkemykset. Kaavoituksen rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset ja selvitetään sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Miilukankaan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) tulevat julkisesti nähtäville vuoden 2024 loppuun mennessä.

Osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä Konnevedellä järjestetään loppuvuoden 2024 aikana YVA-ohjelmavaiheeseen ja osayleiskaavoitukseen kuuluva yleisötilaisuus.

Aikajana

1. Suunnittelu ja luvitus
2. Rakentaminen
3. Tuotanto

Alue

Ajankohtaista

Myrsky suun­nit­telee tuuli­voimaa Konne­ve­delle

Myrsky Energia selvittää mahdollisuutta rakentaa tuulivoimaa Konneveden Miilukankaalle. Tuulivoima-alueen kokonaisteho on enimmillään noin 180 megawattia.
Lue lisää

Yhteydenotto

Ilkka Oikarinen
Ilkka Oikarinen

hankekehityspäällikkö
ilkka.oikarinen@myrsky.fi
044 508 1981

Pertti Kälkäjä
Pertti Kälkäjä

maankäytön asiantuntija
pertti@myrsky.fi
040 125 7280

Ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­tely pähki­nän­kuo­ressa

Laki­sää­tei­sessä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­nissa eli YVA-menet­te­lyssä selvi­te­tään hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tuksia ja tuote­taan tietoa hanke­ke­hit­täjän päätök­sen­teon tueksi. Tavoit­teena on mini­moida suun­ni­tel­tujen voima­loiden ja sähkön­siir­to­vaih­toeh­tojen vaiku­tuksia ympä­ris­töön. Menet­tely tarjoaa tietoa ja osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuksia vaiku­tusa­lueen asuk­kaille ja muille sidos­ryh­mille.

YVA-menet­tely koostuu kahdesta vaiheesta:
1. arvioin­tioh­jel­masta, jossa kuva­taan hankea­lueen nyky­tilaa, hanketta ja sen toteut­ta­mis­vaih­toeh­toja sekä laadit­tavia selvi­tyksiä
2. arvioin­ti­se­los­tuk­sesta, jossa kuva­taan hank­keen mahdol­lisia vaiku­tuksia ja lieven­tä­mis­kei­noja sekä vertail­laan eri vaih­toeh­toja.

Yhteys­vi­ran­omai­sena toimiva ELY-keskus tiedottaa vaiheiden vireil­lä­olosta ja kerää mieli­pi­teitä hank­keesta. Mieli­pi­teiden ja viran­omaisten ja sidos­ryh­mien lausun­tojen perus­teella ELY-keskus laatii lausunnon arvioin­tioh­jel­masta ja perus­tellun päätelmän arvioin­ti­se­los­tuk­sesta. YVA-menet­te­lyssä ei tehdä päätöksiä eikä myön­netä lupia, joten siitä ei voi valittaa.

Tuuli­voima-alueen kaavoi­tuksen eli tuuli­voi­mao­say­leis­kaavan tiivis­telmä

Tuuli­voi­mao­say­leis­kaavat käyn­nis­tyvät yleensä hanke­ke­hit­täjän tai maano­mis­tajan aloit­teesta, ja niiden etene­mi­sestä päättää kunta.

Tuuli­voima-alueen kaavoi­tus­me­net­tely koostuu neljästä vaiheesta:
1. vireil­le­tu­losta
2. kaavan valmis­te­lusta
3. kaavaeh­do­tuk­sesta
4. kaavan hyväk­sy­mi­sestä.

Kaavan vireil­le­tulon jälkeen tai sen yhtey­dessä laadi­taan osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman (OAS). Siinä määri­tel­lään muun muassa kaavan tavoit­teet, selvi­tys­tar­peet, aika­taulu ja vaiku­tus­te­nar­vioinnin laajuus sekä suun­ni­tel­laan, miten ihmiset voivat osal­listua ja vaikuttaa.

Valmis­te­lu­vai­heessa tehdään kaavan tärkeimmät sisäl­tö­pää­tökset. Valmis­te­lu­vai­heessa laadit­tava kaava­luonnos on hank­keen suun­ni­teltua maan­käyttöä esit­tävä kartta, jossa näkyvät alus­tavat voima­la­paikat, ohjeel­liset tielin­jaukset, sähkön­siir­to­reitit ja sähkö­asemat sekä muu mahdol­linen raken­ta­minen.

Tämän jälkeen kaava asete­taan nähtä­ville, jotta yleisö voi kertoa mieli­pi­teensä. Myös viran­omaiset ja yhteisöt antavat lausun­tonsa. Saatua palau­tetta hyödyn­ne­tään kaavaeh­do­tuksen laadin­nassa.

Kun kaavaeh­dotus on valmis, se asete­taan nähtä­ville, jotta osal­liset, kuten paikal­liset asuk­kaat, voivat tehdä siitä muis­tu­tuksia. Ehdo­tuk­sesta pyyde­tään tarpeel­liset lausunnot viran­omai­silta ja muilta sidos­ryh­miltä. Kaavan laatija käy läpi saadun palaut­teen ja esittää, tarvi­taanko ehdo­tuk­seen muutoksia. Tarvit­taessa voidaan järjestää viran­omais­neu­vot­telu. Jos merkit­täviä muutoksia tehdään, kaava asete­taan uudel­leen yleisön nähtä­ville. Lopulta kunnan­val­tuusto päättää, hyväk­sy­täänkö kaava.

Ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­telyn eli YVA-menet­telyn aikana tuotet­tuja selvi­tyksiä hyödyn­ne­tään myös tuuli­voima-alueen kaavoi­tuk­sessa. Siksi nämä kaksi menet­telyä pyri­tään teke­mään saman­ai­kai­sesti.