8–14
Voimaloiden määrä
48–140
Kokonaisteho (MW)
250–300
Voimaloiden korkeus (m)
1 270–1 440
Hankealueen koko (ha)

Simo, Leilisuo

Leilisuon tuulivoimahanke sijaitsee Simon kunnassa, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rajalla. Hankealue on noin kaksi kilometriä Simon keskustasta pohjoiseen.

Leilisuolle suunnitellaan enintään 14 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enimmillään 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on arviolta 6–10 megawattia (MW). Tuulivoima-alueen kokonaisteho on enimmillään noin 140 megawattia. 

Leilisuon tuulivoimahanke on parhaillaan suunnittelu- ja luvitusvaiheessa. Hanketta suunnitellaan jo olemassa olevien Leipiön ja Sarvisuon tuulivoima-alueiden viereen. 

Leilisuon ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja osayleiskaavan laadinta alkoivat vuonna 2021. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) ja kaavan valmisteluaineisto esiteltiin Simossa järjestetyssä yleisötilaisuudessa marraskuussa 2023.  Aineisto oli julkisesti nähtävillä loka-joulukuussa 2023.

Leilisuon tuulivoimahankkeen seuraavat vaiheet

Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus antoi helmikuussa 2024 hankkeen YVA-selostuksesta täydennyspyynnön. Myrsky täydentää hankkeen YVA-selostusta ELY-keskuksen ohjeistamalla tavalla, ja hankkeen perusteltu päätelmä on odotettavissa noin talvella 2024-2025.

Hankkeen suunnittelu jatkuu kyseisen päätelmän ohjaamana, ja se etenee kohti kaavan ehdotusvaihetta.

Aikajana

1. Suunnittelu ja luvitus
2. Rakentaminen
3. Tuotanto

Alue

Ajankohtaista

Tuuli­mit­taukset tärkeä osa Simon kuntaan suun­ni­tellun Leili­suon tuuli­puiston valmis­te­luja

Tuuli­mit­taus on merkit­tävä vaihe tuuli­voi­ma­hank­keissa. Mittaus­maston pystyt­tä­minen on yleensä merkki siitä, että hanke­suun­ni­telma on vakaalla pohjalla ja hank­kee­seen tehdään ensim­mäiset inves­toinnit – tuuli­mit­tauksen kanssa…
Lue lisää

Yhteydenotto

Ville Suorsa
Ville Suorsa

hankekehityspäällikkö
ville@myrsky.fi
040 6834224

Ritva Tryyki
Ritva Tryyki

maankäytön asiantuntija
ritva@myrsky.fi
040 352 3886

Ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­tely pähki­nän­kuo­ressa

Laki­sää­tei­sessä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­nissa eli YVA-menet­te­lyssä selvi­te­tään hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tuksia ja tuote­taan tietoa hanke­ke­hit­täjän päätök­sen­teon tueksi. Tavoit­teena on mini­moida suun­ni­tel­tujen voima­loiden ja sähkön­siir­to­vaih­toeh­tojen vaiku­tuksia ympä­ris­töön. Menet­tely tarjoaa tietoa ja osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuksia vaiku­tusa­lueen asuk­kaille ja muille sidos­ryh­mille.

YVA-menet­tely koostuu kahdesta vaiheesta:
1. arvioin­tioh­jel­masta, jossa kuva­taan hankea­lueen nyky­tilaa, hanketta ja sen toteut­ta­mis­vaih­toeh­toja sekä laadit­tavia selvi­tyksiä
2. arvioin­ti­se­los­tuk­sesta, jossa kuva­taan hank­keen mahdol­lisia vaiku­tuksia ja lieven­tä­mis­kei­noja sekä vertail­laan eri vaih­toeh­toja.

Yhteys­vi­ran­omai­sena toimiva ELY-keskus tiedottaa vaiheiden vireil­lä­olosta ja kerää mieli­pi­teitä hank­keesta. Mieli­pi­teiden ja viran­omaisten ja sidos­ryh­mien lausun­tojen perus­teella ELY-keskus laatii lausunnon arvioin­tioh­jel­masta ja perus­tellun päätelmän arvioin­ti­se­los­tuk­sesta. YVA-menet­te­lyssä ei tehdä päätöksiä eikä myön­netä lupia, joten siitä ei voi valittaa.

Tuuli­voima-alueen kaavoi­tuksen eli tuuli­voi­mao­say­leis­kaavan tiivis­telmä

Tuuli­voi­mao­say­leis­kaavat käyn­nis­tyvät yleensä hanke­ke­hit­täjän tai maano­mis­tajan aloit­teesta, ja niiden etene­mi­sestä päättää kunta.

Tuuli­voima-alueen kaavoi­tus­me­net­tely koostuu neljästä vaiheesta:
1. vireil­le­tu­losta
2. kaavan valmis­te­lusta
3. kaavaeh­do­tuk­sesta
4. kaavan hyväk­sy­mi­sestä.

Kaavan vireil­le­tulon jälkeen tai sen yhtey­dessä laadi­taan osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman (OAS). Siinä määri­tel­lään muun muassa kaavan tavoit­teet, selvi­tys­tar­peet, aika­taulu ja vaiku­tus­te­nar­vioinnin laajuus sekä suun­ni­tel­laan, miten ihmiset voivat osal­listua ja vaikuttaa.

Valmis­te­lu­vai­heessa tehdään kaavan tärkeimmät sisäl­tö­pää­tökset. Valmis­te­lu­vai­heessa laadit­tava kaava­luonnos on hank­keen suun­ni­teltua maan­käyttöä esit­tävä kartta, jossa näkyvät alus­tavat voima­la­paikat, ohjeel­liset tielin­jaukset, sähkön­siir­to­reitit ja sähkö­asemat sekä muu mahdol­linen raken­ta­minen.

Tämän jälkeen kaava asete­taan nähtä­ville, jotta yleisö voi kertoa mieli­pi­teensä. Myös viran­omaiset ja yhteisöt antavat lausun­tonsa. Saatua palau­tetta hyödyn­ne­tään kaavaeh­do­tuksen laadin­nassa.

Kun kaavaeh­dotus on valmis, se asete­taan nähtä­ville, jotta osal­liset, kuten paikal­liset asuk­kaat, voivat tehdä siitä muis­tu­tuksia. Ehdo­tuk­sesta pyyde­tään tarpeel­liset lausunnot viran­omai­silta ja muilta sidos­ryh­miltä. Kaavan laatija käy läpi saadun palaut­teen ja esittää, tarvi­taanko ehdo­tuk­seen muutoksia. Tarvit­taessa voidaan järjestää viran­omais­neu­vot­telu. Jos merkit­täviä muutoksia tehdään, kaava asete­taan uudel­leen yleisön nähtä­ville. Lopulta kunnan­val­tuusto päättää, hyväk­sy­täänkö kaava.

Ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­telyn eli YVA-menet­telyn aikana tuotet­tuja selvi­tyksiä hyödyn­ne­tään myös tuuli­voima-alueen kaavoi­tuk­sessa. Siksi nämä kaksi menet­telyä pyri­tään teke­mään saman­ai­kai­sesti.