11
Voimaloiden määrä
66–110
Kokonaisteho (MW)
300
Voimaloiden korkeus (m)
1 200
Hankealueen koko (ha)

Tervola, Pitkämaa

Pitkämaan tuulivoimahanke sijaitsee Tervolan kunnassa Lapissa. Hankealue on Lehmikummun ja Pahtaojan kylien läheisyydessä, noin 17 kilometriä Tervolan kirkonkylästä kaakkoon.

Pitkämaalle suunnitellaan korkeintaan 11 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enimmillään 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on arviolta 6–10 megawattia (MW). Tuulivoima-alueen kokonaisteho on enimmillään noin 110 megawattia. 

Tuulivoimahanke on parhaillaan suunnittelu- ja luvitusvaiheessa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja osayleiskaavan laadinta alkoivat syksyllä 2023. 

Pitkämaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) esiteltiin Tervolassa järjestetyssä yleisötilaisuudessa elokuussa 2023 ja Lapin ELY-keskus antoi siitä yhteysviranomaisen lausunnon saman vuoden lokakuussa.

Pitkämaan tuulivoimahankkeen seuraavat vaiheet

Pitkämaan tuulivoimahankkeessa laaditaan parhaillaan ympäristövaikutusten arviointiselostusta (YVA-selostus) ja kaavaluonnosta, jotka tulevat julkisesti nähtäville aikaisintaan loppuvuodesta 2024. 

Hankkeen suunnittelussa huomioidaan osayleiskaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset sekä sidosryhmien esittämät näkemykset. Kaavoituksen rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset ja selvitetään sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä Tervolassa järjestetään aikaisintaan vuodenvaihteessa 2024–2025 YVA-selostus- ja kaavaluonnosvaiheeseen kuuluva yleisötilaisuus, jonka jälkeen hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus antaa YVA:sta perustellun päätelmän. Hankkeen suunnittelu jatkuu perustellun päätelmän ja kaavasta saatujen lausuntojen ohjaamana.

 

Aikajana

1. Suunnittelu ja luvitus
2. Rakentaminen
3. Tuotanto

Alue

Yhteydenotto

Olli Kiviniemi
Olli Kiviniemi

hankekehityspäällikkö
olli@myrsky.fi
040 7655 224

Marko Salmi
Marko Salmi

maankäytön asiantuntija
marko.s@myrsky.fi
0400 601 612

Ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­tely pähki­nän­kuo­ressa

Laki­sää­tei­sessä ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­nissa eli YVA-menet­te­lyssä selvi­te­tään hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tuksia ja tuote­taan tietoa hanke­ke­hit­täjän päätök­sen­teon tueksi. Tavoit­teena on mini­moida suun­ni­tel­tujen voima­loiden ja sähkön­siir­to­vaih­toeh­tojen vaiku­tuksia ympä­ris­töön. Menet­tely tarjoaa tietoa ja osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuksia vaiku­tusa­lueen asuk­kaille ja muille sidos­ryh­mille.

YVA-menet­tely koostuu kahdesta vaiheesta:
1. arvioin­tioh­jel­masta, jossa kuva­taan hankea­lueen nyky­tilaa, hanketta ja sen toteut­ta­mis­vaih­toeh­toja sekä laadit­tavia selvi­tyksiä
2. arvioin­ti­se­los­tuk­sesta, jossa kuva­taan hank­keen mahdol­lisia vaiku­tuksia ja lieven­tä­mis­kei­noja sekä vertail­laan eri vaih­toeh­toja.

Yhteys­vi­ran­omai­sena toimiva ELY-keskus tiedottaa vaiheiden vireil­lä­olosta ja kerää mieli­pi­teitä hank­keesta. Mieli­pi­teiden ja viran­omaisten ja sidos­ryh­mien lausun­tojen perus­teella ELY-keskus laatii lausunnon arvioin­tioh­jel­masta ja perus­tellun päätelmän arvioin­ti­se­los­tuk­sesta. YVA-menet­te­lyssä ei tehdä päätöksiä eikä myön­netä lupia, joten siitä ei voi valittaa.

Tuuli­voima-alueen kaavoi­tuksen eli tuuli­voi­mao­say­leis­kaavan tiivis­telmä

Tuuli­voi­mao­say­leis­kaavat käyn­nis­tyvät yleensä hanke­ke­hit­täjän tai maano­mis­tajan aloit­teesta, ja niiden etene­mi­sestä päättää kunta.

Tuuli­voima-alueen kaavoi­tus­me­net­tely koostuu neljästä vaiheesta:
1. vireil­le­tu­losta
2. kaavan valmis­te­lusta
3. kaavaeh­do­tuk­sesta
4. kaavan hyväk­sy­mi­sestä.

Kaavan vireil­le­tulon jälkeen tai sen yhtey­dessä laadi­taan osal­lis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman (OAS). Siinä määri­tel­lään muun muassa kaavan tavoit­teet, selvi­tys­tar­peet, aika­taulu ja vaiku­tus­te­nar­vioinnin laajuus sekä suun­ni­tel­laan, miten ihmiset voivat osal­listua ja vaikuttaa.

Valmis­te­lu­vai­heessa tehdään kaavan tärkeimmät sisäl­tö­pää­tökset. Valmis­te­lu­vai­heessa laadit­tava kaava­luonnos on hank­keen suun­ni­teltua maan­käyttöä esit­tävä kartta, jossa näkyvät alus­tavat voima­la­paikat, ohjeel­liset tielin­jaukset, sähkön­siir­to­reitit ja sähkö­asemat sekä muu mahdol­linen raken­ta­minen.

Tämän jälkeen kaava asete­taan nähtä­ville, jotta yleisö voi kertoa mieli­pi­teensä. Myös viran­omaiset ja yhteisöt antavat lausun­tonsa. Saatua palau­tetta hyödyn­ne­tään kaavaeh­do­tuksen laadin­nassa.

Kun kaavaeh­dotus on valmis, se asete­taan nähtä­ville, jotta osal­liset, kuten paikal­liset asuk­kaat, voivat tehdä siitä muis­tu­tuksia. Ehdo­tuk­sesta pyyde­tään tarpeel­liset lausunnot viran­omai­silta ja muilta sidos­ryh­miltä. Kaavan laatija käy läpi saadun palaut­teen ja esittää, tarvi­taanko ehdo­tuk­seen muutoksia. Tarvit­taessa voidaan järjestää viran­omais­neu­vot­telu. Jos merkit­täviä muutoksia tehdään, kaava asete­taan uudel­leen yleisön nähtä­ville. Lopulta kunnan­val­tuusto päättää, hyväk­sy­täänkö kaava.

Ympä­ris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­me­net­telyn eli YVA-menet­telyn aikana tuotet­tuja selvi­tyksiä hyödyn­ne­tään myös tuuli­voima-alueen kaavoi­tuk­sessa. Siksi nämä kaksi menet­telyä pyri­tään teke­mään saman­ai­kai­sesti.