Vastuul­li­suus

Myrsky on luonnon ja luon­non­voi­mien asialla. Teemme työtä, jolla merki­tystä niin paikal­li­sesti, valta­kun­nal­li­sesti kuin maail­man­laa­jui­sesti.

Kunnioi­tamme, arvos­tamme ja turvaamme ainut­ker­taista ja haavoit­tu­vaista luontoa, kaikissa sen olomuo­doissa, ja toimin­tamme kattaa koko uusiu­tuvan ener­gian­tuo­tannon elin­kaaren. Emme valitse polkuja, jotka kysee­na­lais­tai­sivat Myrskyn eettisen ja vastuul­lisen tavan toimia.

Työtä ilmas­ton­muu­toksen hillit­se­mi­seksi

Myrsky etsii ja edistää tehok­kaita ja kestäviä ratkai­suja, jotka haas­tavat totuttua. Uusiu­tu­minen on kirjoi­tettu sisään kaik­keen toimin­taan niin luon­non­va­rojen käytössä kuin yhtiön toimin­nassa.

Me Myrs­kyllä kannamme vastuumme ja uskomme parem­paan tule­vai­suu­teen. Tiedämme, että yhteis­kun­tamme tarvitsee roimasti lisää uusiu­tu­valla ener­gialla tuotettua sähköä ja sen jatko­ja­los­ta­mista – tähän haas­tee­seen olemme tart­tu­neet yhdessä kump­pa­nei­demme kanssa.

Yhteistyö, paikal­li­suus ja luonnon kunnioit­ta­minen ohjaavat jo toimin­taamme, mutta näemme hori­son­tissa entistä kunnian­hi­moi­sempia vastuul­li­suus­ta­voit­teita. Luomme parhail­laan suun­ta­vii­voja vastuul­li­suus­oh­jel­maamme, jonka tavoit­teissa haluamme asettaa riman hitusen korkeam­malle kuin muut.

Meille vastuul­li­suus on suurten tavoit­teiden lisäksi pieniä ja arkisia tekoja, emmekä tee työtämme luonnon kustan­nuk­sella vaan sitä kunnioit­taen. Olem­mehan luon­non­voi­mien asialla.